Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Lipnica Mała | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Lipnica Mała

data wystawienia: 28.03.2024
status: zamknięte

 

 

                                        Nowy Targ 27.03.2024r.

Nasz znak: GN.6821.2.15.2023.GK

 

     

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

         

 

              Na podstawie art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.344 ze zm.),

                                                                     Starosta Nowotarski

                                               

                                                       zawiadamia, że w dniu 27.03.2024r.

             po rozpatrzeniu wniosku Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, została wydana decyzja orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lipnicy Małej, Gm. Jabłonka, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19771, będącej nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym - znak sprawy GN.6821.2.15.2023.GK.

           W  decyzji  udzielono wnioskodawcy zezwolenia na wykonanie prac związanych  z przebudową sieci elektroenergetycznej SN w m. Lipnica Mała` poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości jednotorowej elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV wraz z traktem światłowodowym oraz demontaż przewodów istniejącej sieci napowietrznej SN, służących do dystrybucji energii elektrycznej.

 

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach urzędowania: pn. – pt. 730-1530. Bardzo proszę o  wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego. 

 

Zgodnie z art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie      z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: (18) 26 10 783; sprawę prowadzi: Grażyna Kubik.

 

 

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki- Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
27.03.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
28.03.2024
Nazwa pliku
Obwieszczenie Starosty Nowotarskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Lipnica Mała
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Bogusław Waksmundzki- Wicestarosta Nowotarski
Data wytworzenia
27.03.2024
Informację opublikował
Katarzyna Maciążek
Data publikacji
28.03.2024
Informację zmienił
Katarzyna Maciążek
Data ostatniej zmiany
28.03.2024