Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90" | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90"

data wystawienia: 21.03.2017
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 23 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 2031),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że:

I.

przeprowadzono uzupełniające postępowanie administracyjne zlecone postanowieniem Wojewody Małopolskiego znak: WI-IX.7821.1.17.2016 z dnia 29.11.2016r. (data wpływu: 01.12.2016r.). w sprawie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90.Postępowanie administracyjne prowadzone jest na wniosek Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ reprezentowanego przez pełnomocnika:Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy

II.

postanowieniem z dnia 03.03.2017r. znak BA.6740.4.5.2016.BB Starosta Nowotarski sprostował oczywistą omyłkę w decyzji własnej nr Z-6/16 z dnia 13.09.2016r. znak: BA.6740.4.5.2016.BB, wydanej na rzecz: Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez pełnomocnika: Pana Roberta Dudę, ul. M. Konopnickiej 11A, 34-436 Maniowy o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90, polegającą na błędnym wpisaniu rocznej daty wydania decyzji (podano rok 2015 zamiast 2016).

Na ww. postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 7 dni od daty doręczenia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, który stanowi, że: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań tut. organ informuje, że zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą ponownie zapoznać się z uzupełnionymi aktami sprawy a w szczególności wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów (składających się na całość dokumentacji projektowej) oraz wnieść swoje uwagi lub zastrzeżenia co do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano–Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769). Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
21.03.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
21.03.2017
Nazwa pliku
Obwieszczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Bohaterów Tobruku w Nowym Targu km 0+002,75 - km 0+535,90"
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
21.03.2017
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
21.03.2017