Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.09.2021r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szaflary | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.09.2021r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szaflary

data wystawienia: 8.09.2021
status: zamknięte

Nasz znak: GN.6821.2.6.2021.TP-W

 

   

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania

 z nieruchomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990, z późn. zm.),

Starosta Nowotarski

zawiadamia, że w dniu 08.09.2021 roku,

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Nowy Targ reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ, zastępowanego przez pełnomocnika Panią Urszulę Majka, została wydana decyzja (znak: GN.6821.2.6.2021.TP-W) orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości położonej w obrębie 0006 Szaflary, jednostka ewidencyjna Szaflary, oznaczonej jako działka ewid. nr 8496/1 o powierzchni 0,2032 ha stanowiąca pas drogowy drogi gminnej - ul. Kolejowej, będącej  nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez udzielenie zezwolenia Gminie Miasto Nowy Targ reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Nowy Targ na przeprowadzenie sieci ciepłowniczej (z rur stalowych preizolowanych o średnicy rury przewodowej 2xDn400/560mm) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym m.in. kanalizacją teletechniczną (rura techniczna Dn65, rura Dnn100 HDPE (PN8), kabel światłowodowy do obsługi systemu ciepłowniczego w rurze osłonowej HDPE40) oraz kablem eSN do obsługi systemu ciepłowniczego (kabel XRUHAKXS 4x240 mm2) – zasilanie oraz sterowanie pompowniami sieciowymi w Ciepłowni Geotermalnej oraz pompowni w Urzędzie Gminy Szaflary, zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załącznikach graficznych nr 1 i nr 2, stanowiących integralną część niniejszej decyzji.

Z treścią w/w decyzji oraz całością akt sprawy można zapoznać się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój 1.25, parter, w godzinach: pn. – pt. 730-1530.            Z uwagi na trwający stan epidemii niezbędne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.nowotarski.pl.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Zgodnie art. 49 k.p.a. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. (…) Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z art. 49b Kpa w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji  w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia  w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzje nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonej we wniosku, organ powiadamia  o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego.  

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 08.09.2021 roku

Sprawę prowadzi:

Teresa Pilch-Wójciak, tel. 18 26 10 783

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
8.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.09.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
10.09.2021
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.09.2021r. o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości w miejscowości Szaflary
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
8.09.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
8.09.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
10.09.2021