Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna–Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Łopuszna w km 0+005,30÷km 0+384,78” | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna–Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Łopuszna w km 0+005,30÷km 0+384,78”

data wystawienia: 23.05.2018
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że w dniu 21.05.2018 r. została wydana decyzja dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Kowalczyka, nr Z-4/18, znak: BA.6740.4.6.2018.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna – Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Łopuszna w km 0+005,30 ÷ km 0+384,78”,

projektowana inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych w miejscowości Łopuszna, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

a) na działkach ewidencyjnych znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji;

   działki podlegające podziałowi:

687/3 (687/1), 694/27 (694/11), 694/25 (694/12), 694/23 (694/13), 694/21 (694/15), 699/5 (699/1), 699/7 (699/2), 709/8 (709/3), 709/6 (709/4), 711/4 (711/1), 711/5 (711/2), 735/12 (735/6), 735/14 (735/10), 736/7 (736/3), 736/5 (736/4), 738/10 (738/1), 738/8 (738/2), 738/6 (738/3), 740/5 (740/4), 747/45 (747/29), 747/43 (747/30), 747/41 (747/31), 747/39 (747/32), 747/37 (747/34), 764/14 (764/5), 764/10 (764/8), 764/12 (764/9) – jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna, (numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału i podlegają przekształceniu pod drogę),

   działki przeznaczone pod inwestycję w całości:

738/4, 739/1, 739/2, 740/3 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

   działki przeznaczone pod inwestycję w całości stanowiące własność inwestora:

747/28, 747/33 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

   działki w części przeznaczone pod inwestycję stanowiące własność inwestora:

764/7, 4124 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

b) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci kanalizacji deszczowej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

4131/1 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna,

c) na działkach poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na których zachodzi obowiązek przebudowy sieci teletechnicznej (teren niezbędny do realizacji inwestycji);

736/8 (736/3), 736/6 (736/4), 740/6 (740/4), 747/10 - jednostka ewidencyjna: 121109_2 Nowy Targ, obręb: 0012 Łopuszna, (numery działek podane w nawiasie – działki przed podziałem, nr działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki które powstaną w wyniku podziału, pozostające w dotychczasowym władaniu).

Informuje się, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycją stają się z mocy prawa własnością Powiatu Nowotarskiego z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji administracyjnej. Pozostałe działki, powstałe w wyniku zatwierdzenia podziału nieruchomości, znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi terenu planowanej inwestycji pozostają we władaniu dotychczasowych właścicieli.

Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości podlegających podziałowi z przeznaczeniem pod przedmiotową inwestycję drogową są zobowiązani do niezwłocznego wydania ww. nieruchomości i opróżnienia lokali i innych pomieszczeń położonych w liniach rozgraniczających teren planowanej inwestycji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 (II piętro, pokój 3.35, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30, tel. (18) 26 107 60, osoba prowadząca sprawę – Piotr Milaniak), w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 127a. Kpa, który stanowi, że „§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna”, strona ma prawo do zrzeczenia się odwołania od decyzji.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1644K Łopuszna–Dursztyn (budowa chodnika) w miejscowości Łopuszna w km 0+005,30÷km 0+384
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
23.05.2018