Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem

data wystawienia: 14.06.2022
status: zamknięte

                                                             Nowy Targ, dnia 10.06.2022r.

Nasz znak: BA.6740.4.4.2022.BB

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz.U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm. – dalej Kpa) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 176 – dalej Specustawa)

 

STAROSTA NOWOTARSKI

 

zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, działającego przez Inwestora Zastępczego – Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, reprezentowanego przez pełnomocnika: Panią Barbarę Śliwkę – PROMOST-WISŁA Sp. z o.o., ul. Radosna 8a, 43-460 Wisła, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: BA.6740.4.4.2022.BB w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzenia dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą:

 

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 362376 K klasy D, polegająca na budowie nowego odcinka drogi gminnej nr 362376 K wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski, województwo małopolskie,

w ramach zadania pn.: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w województwie małopolskim: układ uzupełniający trasę rowerową VELODUNAJEC – budowa kładki rowerowej przez Dunajec pomiędzy Krościenkiem nad Dunajcem i Szczawnicą”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Krościenko nad Dunajcem – Gmina Krościenko nad Dunajcem, powiat nowotarski; województwo małopolskie – jednostka ewidencyjna Krościenko nad Dunajcem [121106_2], obręb ewidencyjny Krościenko nad Dunajcem [0003]:

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, podlegające podziałowi:

7373/20 (7373/7), 7373/18 (7373/10)

(przed nawiasem podano pogrubiony numery działek powstających w wyniku podziału nieruchomości
i  przeznaczonych pod drogę, w nawiasie podano numery działek przed podziałem);

 

  • nieruchomości położone w liniach rozgraniczających, przeznaczone pod drogę
    w całości:

7312, 7311/2, 7372/12, 7372/10, 7372/8, 7372/6;

 

  • nieruchomości częściowo położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, będące własnością Gminy Krościenko nad Dunajcem:

10393/6;

 

  • nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi, niezbędne do realizacji inwestycji – teren wód płynących:

7311/1, 10484/150, 7372/11.

 

W związku z tym zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania, w terminie
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia
mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano-Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu (ul. Bolesława Wstydliwego 14,  pokój
nr 3.25, II piętro, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty – nr tel. 182610769
).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik - Kowalkowski Naczelnik Wydziału
Data wytworzenia
10.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.06.2022
Nazwa pliku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Krościenko nad Dunajcem
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik - Kowalkowski Naczelnik Wydziału
Data wytworzenia
10.06.2022
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
14.06.2022