Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Bańska Niżna | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Bańska Niżna

data wystawienia: 3.11.2016
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2031 z późniejszymi zmianami).

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że w dniu 20.10.2016r.została wydana decyzja znak: BA.6740.4.7.2016.BB
o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla
Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, reprezentowanego przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb (budowa chodnika)

w miejscowości Bańska Niżna w km 1+ 822,00 do km 2+578,40.

W związku z wycofaniem przez Inwestora wniosku o realizację przedmiotowej inwestycji drogowej, ww. postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowotarskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, a dla pozostałych stron – po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kpa).

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
3.11.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
3.11.2016
Nazwa pliku
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Bańska Niżna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Beata Słowik-Kowalkowski
Data wytworzenia
3.11.2016
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
3.11.2016