Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ” | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ”

data wystawienia: 22.12.2015
status: zamknięte

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015r., poz. 2031),

STAROSTA NOWOTARSKI

zawiadamia, że na wniosek: Powiatu Nowotarskiego w imieniu którego działa Zarząd Powiatu

Nowotarskiego, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14 - reprezentowany przez mgr inż. Roberta Waniczek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, który wpłynął do tut. organu w dniu 25.11.2015r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i zatwierdzeniu projektu budowlanego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, położonych w miejscowości Nowy Targ, powiat nowotarski, województwo małopolskie:

  • działki pomiędzy liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, przechodzące pod projektowany pas drogowy: 4264/1 (4264), 4265/2 (4265)obręb Nowy Targ,

(numery działek podane w nawiasach – działki przed podziałem; numery działek zaznaczone pogrubionym drukiem – działki, powstałe w wyniku podziału i podlegające przekształceniu pod drogę)

  • działki zajęte w całości pod projektowaną inwestycję: 4196/1, 4197, 4198, 4199, 4200,
  • działki objęte obowiązkiem przebudowy innych dróg publicznych: 4265/1 (4265),
  • działki w granicach terenu niezbędnego – teren wód płynących: 4193.

Zainteresowane strony będące uczestnikami tego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia do przedmiotu postępowania w Wydziale Administracji Budowlano - Architektonicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, (ul. Bolesława Wstydliwego 14, pokój nr 3.26 II piętro, poniedziałek, wtorek w godz. 7:30 – 12:00; środa, czwartek w godz. 12:00–15:30), w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 KPA, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Podczerwińska-Kowalczyk
Data wytworzenia
22.12.2015
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
22.12.2015