Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Nowy Targ | Ogłoszenia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja dot. wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w miejscowości Nowy Targ

data wystawienia: 11.09.2018
status: zamknięte

W Y K A Z    N I E R U C H O M O Ś C I

przeznaczonych do oddania w dzierżawę

w  trybie  art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.),

sporządzony stosownie do art. 35 tej ustawy

 

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewid. nr 19634/1 o pow. 0,0570 ha poł. w Nowym Targu obj. księgą wieczystą NS1T/00109963/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział  V Ksiąg Wieczystych.

 

2. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: część ww. działki o pow. 90 m2

 

3. Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana.  

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Powierzchnia jest wydzierżawiana w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej                                      

   

5. Forma przekazania: bezprzetargowa w formie umowy dzierżawy

 

6. Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy - miesięcznie :

90,00 zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt złotych netto) oraz podatek od towarów i usług  w obowiązującej stawce.

 

7. Termin zapłaty:

  comiesięcznie w terminach ustalonych przez strony w umowie

 

8. Zasady aktualizacji opłaty:

Wysokość opłaty z tytułu dzierżawy waloryzowana w czasie obowiązywania umowy zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS corocznie począwszy od 2019 r.

 

9. Termin wywieszenia:

      21 dni, tj. 11.09.2018 r. – 01.10.2018 r.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber
Data wytworzenia
11.09.2018
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
11.09.2018