XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

31 marca 2017
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Zakończyła się XXVIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego V kadencji, była to sesja podsumowań, ale rozpoczęła się od planów. Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego - mgr inż. Michał Sokołowski przedstawił informacje na temat planów wpisania Przełomu Dunajca na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to przedsięwzięcie Polsko - Słowackie mające na celu włączenie na listę obiektów dziedzictwa przyrody "Mezozoicznych Dolin Zachodnich Karpat" - Słowacy jako liderzy projektu zgłosili do wpisania 11 dolin a strona Polska dwie - Przełomu Dunajca i Dolinę Kościeliską. W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Powiatu Nowotarskiego w 2016 roku oraz ustalono plany ich pracy w obecnym roku. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Krzak podsumował ubiegły rok, w którym odbyło się 11 sesji Rady Powiatu. Średnio trwały one 2 godziny 45 minut, ale zdarzyła się też rekordowo długa sesja trwająca 5 i pół godziny. Rada podjęła 87 uchwał i 6 rezolucji. Podsumowania dokonali również dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zarządu Dróg.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - Maria Sendrowicz przedstawiła informacje na temat działalności urzędu w minionym roku. W 2016 roku w Urzędzie Pracy zarejestrowano 8852 bezrobotnych oraz 76 poszukujących pracy a wyłączono z ewidencji 9562 bezrobotnych oraz 88 poszukujących pracy z ogółu wyrejestrowanych połowa znalazła pracę. Urząd dysponował 2633 krajowymi ofertami pracy i 150 ofertami zagranicznych pracodawców z krajów UE w ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Doradcy klienta wydali 2486 skierowań do pracy w wyniku ich działań 1305 osób bezrobotnych podjęło pracę. Powiatowy Urząd Pracy współpracował z 7 instytucjami szkoleniowymi, efektywność szkoleń wyniosła ponad 50% - co druga szkolona osoba podjęła pracę bądź działalność gospodarczą. Staż rozpoczęły 704 osoby większość w ramach projektu systemowego "POWER" Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Nowotarskim i RPO WM "Aktywizacja osób w wieku 30+". Przyznano również środki na podjęcie działalności gospodarczej dla ponad 200 osób. Na koniec 2016 roku w Powiecie Nowotarskim zarejestrowanych było 6368 osób bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego był to spadek liczby bezrobotnych o 10% . Stopa bezrobocia spadła, w grudniu ubiegłego roku wynosiła 9,6%

Podsumowania Inwestycji drogowych dokonał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Robert Waniczek. Całkowita kwota wydatków poniesionych na inwestycje drogowe oraz remonty w ubiegłym roku to ok 24,7 miliona złotych, które pochodziły ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej oraz w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, ze środków budżetu Powiatu Nowotarskiego i budżetów gmin. Wykonano modernizację 9,5 km nawierzchni, Odbudowano i wykonano 17 km chodników. Przebudowano 17 obiektów mostowych i przepustów. Przygotowano kompletną dokumentację umożliwiającą realizację 18 robót a kolejnych 50 jest w trakcie przygotowywania.