XIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wydarzenia | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

29 listopada 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 28 listopada 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji i przedstawieniu sprawozdania z działalności zarządu w okresie między sesyjnym, Skarbnik Powiatu Nowotarskiego Joanna Gronkowska przedstawiła kwestie związane ze zmianami w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu.

Po jej wystąpieniu, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Robert Bełtowski przedstawił rezolucję w sprawie przywrócenia przystanku autobusowego w miejscowości Chabówka. Oddanie do użytku nowej drogi ekspresowej tzw. „zakopianki”, na odcinku Zakopane – Kraków, w okolicach Chabówki, spowodowało, że autobusy przestały zatrzymywać się w tej miejscowości, a przewoźnicy zaczęli usuwać z rozkładów jazdy przystanek, który tam się znajdował. Mieszkańcy Rabki-Zdroju, Chabówki oraz okolic zostali pozbawieni możliwości dojazdu do Krakowa oraz Zakopanego. Rada Powiatu Nowotarskiego apeluje zatem o ustalenie nowej lokalizacji dla przystanku, który ułatwi mieszkańcom tego regionu transport do pracy czy szkoły lub uczelni znajdującej się poza ich miejscem zamieszkania. Rezolucja została skierowana do Marszałka Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, parlamentarzystów z terenu Podhala, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego z terenu Podhala. Burmistrz Miasta Rabka-Zdrój Leszek Świder, będąc gościem posiedzenia, złożył radzie podziękowania za przyjcie rezolucji, gdyż jego zdaniem ta odezwa pomoże w nagłośnieniu problemu i docelowo jego rozwiązaniu.

Kolejną omówioną kwestią była informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu o zwiększeniu środków finansowych przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku. Pierwotnie zaplanowane środki wynosiły  2 282 503 zł natomiast kwota ta została zwiększona o 113 965 zł z czego 19 500 zł przeznaczono na warsztaty terapii zajęciowej a 94 465 zł na pozostałe zadania realizowane przez PCPR. Rada Powiatu Nowotarskiego zadecydowała także o udzieleniu pomocy finansowej dla nowo narodzonych sześcioraczków zamieszkujących na terenie Gminy Ochotnica Dolna. Na to zadanie zostało przeznaczone 15 000 zł z budżetu Powiatu Nowotarskiego.

Następnie Cecylia Nowak Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa przedstawiła uzasadnienie do uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Naczelnik przedstawiła również zmieniony harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego.

Kolejna uchwała, która została przyjęta przez Radę Powiatu Nowotarskiego dotyczyła rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Określa on cele, zasady i formy współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi w ujęciu rocznym. Współpraca ta ma na celu budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami działającymi w Powiecie, stworzenie warunków do większej aktywności i poprawa jakości życia mieszkańców Powiatu, wzmocnienie pozycji organizacji i umożliwienie im realizacji zdań publicznych poprzez występowanie z własnymi ofertami oraz efektywne wykorzystanie środków publicznych na realizację tych działań.

W kolejnej części posiedzenia przyjęta została uchwała w sprawie wysokości w roku 2020 opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, a także uchwała dotycząca usunięcia i przechowywania statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Nowotarskiego. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jan Gabor zaprezentował tabelę opłat, z której wynika, że koszty za usunięcie pojazdu z drogi wynoszą od 110,70 zł do 1562,00 zł, a za przechowywanie na parkingu strzeżonym od 18,45 zł do 196,80 zł za dobę. Ceny zależne są od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Natomiast opłata w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu wynosi 246 zł. Wszystkie koszty ponosi właściciel pojazdu. W przypadku statków i innych obiektów pływających, za usunięcie z obszarów wodnych koszty wynoszą od 59 zł do 220 zł, za dobę przechowywania w strzeżonym porcie, przystani lub innym wyznaczonym miejscu – od 21 zł do 166 zł za dobę, w zależności od rodzaju obiektu.

Rada Powiatu Nowotarskiego przyjęła także uchwałę o powierzeniu przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadań z zakresu dróg publicznych, polegające na opracowaniu dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej na odcinku Szaflary – Ząb w miejscowości Bańska Wyżna oraz na odcinku Szaflary – Ludźmierz w miejscowości Zaskale. Powiat powierzył również Gminie Ochotnica Dolna prowadzenie zadań związanych z rozbudową dróg powiatowych na odcinkach Harklowa – Tylmanowa w miejscowościach Ochotnica Górna i Ochotnica Dolna. Sprawy z  zakresu dróg publicznych dotyczyły również Gminy Raba Wyżna, której Powiat Nowotarski powierzył zadania obejmujące utwardzenie placu postojowego na odcinku drogi Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz. Uchwały przedstawił Tomasz Moskalik Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Dyrektor PZD omówił również kwestie związane z udzieleniem pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pod nazwą „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna”. Powiat Nowotarski planuje przeznaczyć na to zadanie kwotę 203 417 zł w 2019 roku oraz 1 628 414 zł w roku 2020.

Na zakończenie posiedzenia dyrektorzy szkół oraz placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski, przedstawili i omówili prezentacje na temat wyników nauczania za lata szkolne 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Generalnie zdawalność w szkołach powiatowych kształtuje się powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Placówki, które osiągnęły niższe wyniki stały się przedmiotem dyskusji radnych, którzy doszli do wniosku, że tematyce oświaty zostanie poświęcone całe osobne posiedzenie rady, ponieważ materia ta jest tak złożona, a równocześnie niezmiernie ważna, gdyż wydatki na oświatę stanowią niemal połowę budżetu Powiatu Nowotarskiego.