Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa

2 czerwca 2022

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na  drodze powiatowej nr  1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1637K  które obejmować będą w szczególności:

1. w granicach administracyjnych Gminy Nowy Targ:

- wymianę podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regeneracją nawierzchni bitumicznych siatkami,

- wykonanie poboczy,

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego i remont ścieku,

- wykonanie zabezpieczeń korpusu drogi koszami,

- wykonanie barier ochronnych stalowych.

2. w granicach administracyjnych Gminy Ochotnica Dolna:

- rozbudowę jezdni,

- budowa chodników, poboczy i innych części drogi wraz z umocnieniami korpusu: rowów i skarp oraz robotami towarzyszącymi, w tym niezbędną przebudową zjazdów i potencjalnie kolidujących z robotami urządzeniami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi  niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

- budowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa przepustów,

- przebudowę sieci teletechnicznej,

- przebudowę sieci nn,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanału technologicznego,

- wykonanie elementów bezpieczeństwa : poręczy ochronnych sztywnych, barier ochronnych stalowych, barieroporęczy ochronnych stalowych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2024.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok.15 mln zł.