Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna

8 listopada 2011
30 września bieżącego roku zakończył się realizowany przez Powiat Nowotarski projekt nr MRPO.01.02.00-12-046/10 pn. "Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego".

Projekt ten został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Został on wybrany do dofinansowania w dniu 23 lipca 2010 r. Uchwałą nr 874/10 Zarządu Województwa Małopolskiego, a umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 18 listopada 2010 r. Realizacja przedmiotowego projektu rozpoczęła się 11.01.2010 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 950 814,04 PLN, z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 639 939,54 PLN i stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w pięciu jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego: Starostwie Powiatowym (Al. Tysiąclecia 35 i ul. Harcerska 1), Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Szaflarska 39), Powiatowym Zarządzie Dróg (ul. Szaflarska 102), Powiatowym Centrum Oświaty (ul. Bolesława Wstydliwego 14) oraz Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego (ul. Bolesława Wstydliwego 14).

W ramach realizacji projektu wdrożono systemy ułatwiające świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zakupiono niezbędny sprzęt i info-kioski umożliwiające swobodny dostęp do Internetu mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego. Działania te stanowią istotny element w procesie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Nowotarskim. Ich efektem ma być wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dostosowanie wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego do obowiązujących przepisów prawa poprzez wdrożenie szeregu usług e-administracji. Mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie korzystać z uruchomionych usług on-line poprzez wdrożenie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna ułatwi komunikację pomiędzy obywatelem a urzędem, ponadto usprawni komunikację wewnętrzną w urzędach a także pomiędzy poszczególnymi urzędami Powiatu. Zrealizowany projekt, jako jeden z pierwszych tego typu w regionie, stanowić będzie wzór dobrych praktyk dla innych jednostek samorządu terytorialnego i przyczyni się do uruchomienia potencjału możliwego do wykorzystania przez wdrożenie e-usług w administracji publicznej.