LIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

LIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

24 lutego 2023
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3

W dniu 23 lutego br. odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Zgodnie z planem sesji w pierwszych punktach porządku posiedzenia było sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym, które przedstawił Wicestarosta Nowotarski Bogusław Waksmundzki. Kolejno Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu oraz w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Rada Powiatu przyjęła także uchwały dotyczące zmiany wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w sprawie udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych dla osób usamodzielnianych, opuszczających instytucjonalną lub rodzinną pieczę zastępczą. Jednocześnie Rada przyjęła „Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowotarskim na lata 2023 – 2025”. Podczas sesji przedstawiono sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2022.

Na zakończenie posiedzenia omówiono planowaną inwestycję utworzenia biogazowni w  Rabie Wyżnej. W w/w sprawie głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia EKO Raba Wyżna oraz pełnomocnik inwestora.