XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Niepodległość” | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XVIII Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. „Niepodległość”

24 września 2014
Zdjęcie 1

Zapraszamy do udziału w XVIII Powiatowym Konkursie Plastycznym pn. „NIEPODLEGŁOŚĆ”.


Tematem konkursu są:

· wielkie bitwy i powstania narodowe od początków Państwa Polskiego, poprzez odzyskanie niepodległości w 1918 r., II wojnę światową, Powstania Warszawskie, aż do zrywu solidarności;

· ukazanie sylwetek przywódców, postaw i czynów bohaterów narodowych, dowódców i żołnierzy Wojska Polskiego, męstwa powstańców, więźniów, bezimiennych ofiar represji i zwykłych obywateli;

· przedstawienie wizerunku godła, sztandarów, umundurowania, oręża wojska polskiego;

· Bóg, Honor, Ojczyzna- utrwalanie i przekazywanie wartości patriotycznych.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowotarskiego.

Kategorie wiekowe:

 • Przedszkola
 • Uczniowie szkół podstawowych klas I-IV
 • Uczniowie szkół podstawowych klas V-VI
 • Uczniowie szkół gimnazjalnych klas I- III
 • Uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

Techniki artystyczne:

 • Formy dowolne( rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, batik)
 • Wymiary prac malarskich nie powinny przekraczać formatu A2
 • Każda praca powinna być oprawiona i opisana pismem drukowanym w następujący sposób: na odwrocie pracy w prawym dolnym rogu:
 • Imię, nazwisko, wiek
 • Klasa, nazwa placówki lub szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela
 • Do prac dołączona lista uczestników z w/w danymi.
 • Prace nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością organizatora, natomiast pozostałe prace należy odebrać do końca br. roku.


TERMIN DOSTARCZENIA PRAC UPŁYWA Z DNIEM 24.10.2014r.


Prace należy składać w sekretariacie PCK w Nowym Targu, Jana Kazimierza 20, tel. 018 266 27 85, e- mail: pck.joanna.kaleta@nowotarski.pl.

Otwarcie wystawy po konkursowej odbędzie się 13 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w Powiatowym Centrum Domu Kultury w Nowym Targu.

Dostarczanie i zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ograniczone dysponowanie danymi osobowymi i prawami autorskimi uczestnika konkursu.

Zgodnie z art.23 ust.1 w zw. z art.7 pkt. 5 ustawy z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poź. zm.) oraz zgodnie z art. 6 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904):

„Wyrażam zgodę na udział w wystawach i konkursie prac wykonanych przez moje dziecko oraz prac które są moim dziełem. Nieodpłatne publikowanie reprodukcji owych prac w prasie i elektronicznych środkach przekazu. Dysponowanie danymi osobowymi dziecka (imię i nazwisko, rok urodzenia) w celu identyfikacji prac plastycznych, wykonanych na konkurs przez moje dziecko, wizerunkiem mojego dziecka w zakresie statutowej działalności placówki, organizatora konkursu (kronika działalności, dokumentacja pracy pracowni, imprez artystycznych i edukacyjnych, publikacje prasowe, elektroniczne środki masowego przekazu, strony www).”

„Wyrażam zgodę na udział w wystawie i konkursie prac: które są moim dziełem. Nieodpłatne publikowanie reprodukcji owych prac w prasie i elektronicznych środkach przekazu. Dysponowanie moimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, rok urodzenia)w celu identyfikacji moich prac wykonanych na konkurs, moim wizerunkiem w zakresie statutowej działalności placówki, organizatora konkursu (kronika działalności, dokumentacja pracy pracowni, imprez artystycznych i edukacyjnych, publikacje prasowe, elektroniczne środki masowego przekazu strony www).”