Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gmin: Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko n/D, Miasto i Gmina Szczawnica | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na terenie gmin: Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko n/D, Miasto i Gmina Szczawnica

11 lipca 2017
Zdjęcie 1

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych położonych na terenie następujących gmin powiatu nowotarskiego: Czorsztyn, Łapsze Niżne, Krościenko n/D, Miasto i Gmina Szczawnica na lata 2017- 2026.

Starosta Nowotarski informuje, że stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. Nr 1235 ze zm.) zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla gmin powiatu nowotarskiego na lata 2017- 2026 poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

- Z dokumentacją obejmującą:

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Czorsztyn: Czorsztyn, Huba, Kluszkowce, Maniowy, Mizerna, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne.

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Łapsze Niżne: Falsztyn, Frydman, Kacwin, Łapszanka, Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Niedzica, Trybsz.

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Krościenko n/D: Grywałd, Hałuszowa, Krościenko n/D, Krośnica, Tylka.

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych w Gminie Szczawnica: Biała Woda, Czarna Woda, Jaworki I, Jaworki II, Szlachtowa.

o Projekty uproszczonych Planów urządzenia lasu na lata 2017-2026 dla następujących obrębów ewidencyjnych położonych na terenie Miasta Szczawnica: obręb 1, obręb 2, obręb 3, obręb 4.


można się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, w pokoju nr 3.22, w godzinach 7³º- 15³º.

- Zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do wyłożonej dokumentacji.

- Uwagi i wnioski można składać listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres srodowisko@nowtarski.pl w terminie od 12 lipca do 1 sierpnia 2017 r. (21 dni)

- Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Starosta Nowotarski.