Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły – Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Targu | Informacje | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły – Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Targu

14 grudnia 2011

Nowy system kompleksowego wsparcia pracy szkoły – Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Targu


W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Do najczęściej podnoszonych wad obecnego modelu należy: brak współpracy między różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia szkołom, nastawienie na indywidualne potrzeby nauczyciela – często oderwane od potrzeb konkretnej szkoły oraz przewaga podejścia incydentalnego czyli opartego o jednokrotne, krótkie formy szkoleniowe, które nie przekładają się na trwałą poprawę jakości pracy nauczycieli. Sporym problem polskiego systemu doskonalenia są też duże różnice w dostępności do instytucji wspierających szkoły wynikające ze specyfiki poszczególnych regionów.

Jednym z ważnych zadań stawianych przed Ministerstwem Edukacji Narodowej jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli. Nowy system ma być nakierowany na pracę z konkretną szkołą, czy placówką, wspierać ją w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu jej indywidualnych problemów. Oferta kierowana do szkół powinna być wynikiem analizy sytuacji szkoły i odpowiadać na jej rzeczywiste potrzeby. Podstawowym ogniwem tak rozumianego wspierania pracy szkół mają być lokalne centra rozwoju edukacji. Docelowo w każdym powiecie powinno funkcjonować przynajmniej jedno centrum, którego zadaniem ma być kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w zakresie:

• pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, rodzicom i nauczycielom,

• organizowania współpracy, wymiany doświadczeń nauczycieli, dyrektorów i szkół,

• zapewniania nauczycielom dostępu do informacji pedagogicznej;

• wspomagania nauczycieli i dyrektora szkoły w obszarach pracy szkoły wymagających szczególnego wsparcia (zgodnie z diagnozą potrzeb danej szkoły i jej koncepcją rozwoju).


W przygotowanym przez MEN projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty centra rozwoju edukacji określane jest jako swoista grupa placówek. W skład tej grupy obligatoryjnie musi wejść poradnia pedagogiczno-psychologiczna (jedna lub kilka) oraz przynajmniej jedna placówka doskonalenia nauczycieli lub biblioteka pedagogiczna. Poczynając od 2016 roku dyrektorzy publicznych szkół i placówek będą zobligowani do podpisania rocznego porozumienia z wybranym, akredytowanym centrum; dyrektorzy szkół niepublicznych także będą mogli podpisać porozumienie z wybranym centrum. Akredytowane centra rozwoju edukacji będą (od roku 2016) finansowane w ramach subwencji oświatowej naliczanej proporcjonalnie do liczby uczniów uczących się w szkołach i placówkach, które podpisały porozumienie z danym centrum.

Dzięki powstaniu lokalnych centrów rozwoju edukacji możliwe będzie zaktywizowanie działań podejmowanych przez szkoły i nauczycieli na rzecz własnego rozwoju. Jednym z ważnych zadań realizowanych przez centra ma być przecież budowa i moderowanie lokalnych sieci współpracy(organizacja spotkań, moderowanie dyskusji i forów wymiany doświadczeń dla dyrektorów szkół, pedagogów i przedmiotowych grup nauczycielskich).


Samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

Najważniejsze dla samorządów lokalnych zalety wprowadzenia nowego systemu wsparcia

• efektywniejsza organizacja kompleksowego wsparcia szkół. Komasacja zasobów kadrowych różnych instytucji odpowiedzialnych za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom z jednej strony pozwoli do lepsze wykorzystanie specjalistów z drugiej zaś strony może przyczynić się do obniżenie nie merytorycznych kosztów funkcjonowania tych instytucji (wspólna administracja i księgowość)

• poprawa oferty edukacyjnej i jakości kształcenia w szkołach działających na terenie danego samorządu (CRE kompleksowo wspiera pracę szkół, a pracownicy centrum pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów szkół, co przyczynia się do lepszych efektów kształcenia)

• ułatwienie dostępu uczniów oraz ich rodziców do rzetelnej diagnozy i pomocy pedagogiczno-psychologicznej (realizacja części dotychczasowych działań prowadzonych przez poradnie pedagogiczno-psychologiczne bezpośrednio w siedzibie szkoły)

• wykorzystanie moderowanego przez CRE forum wymiany doświadczeń do kreowania lokalnej polityki oświatowej.


Na terenie powiatu nowotarskiego powstanie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji, który wpisuje się w cele projektu. Zorganizowaliśmy spotkanie z dyrektorami szkół (szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazlanych) z terenu powiatu dla zapoznania z celami projektu. Na dzień dzisiejszy sprawą najważniejszą jest pozyskanie do pracy Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji. Winni to być nauczyciele o stopniu awansu zawodowego - mianowani lub dyplomowani. Przejdą oni 14-dniowe szkolenie, które pozwoli zapoznać się z tematyką późniejszej pracy. Zgłoszenia należy przesyłać do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – informuje Bogusław Waksmundzki odpowiedzialny za realizację projektu.