Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe | Informacje | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe

22 listopada 2011

Ogłoszenie o naborze do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Działając na podstawie art.15 ust. 2a - 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536),) oraz § 21 Uchwały Nr LI/828/10 z dnia 25 października 2010 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych.


 1. Kandydaci na członków komisji konkursowych

 1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać
  i rekomendacji kandydatom mogą udzielać następujące podmioty, zwane dalej w ogłoszeniu i formularzu podmiotami uprawnionymi:

1)organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy tj.

a) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

b) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

c) spółdzielnie socjalne;

d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.”

 1. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz że korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. Osoba kandydująca na członka komisji konkursowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w formie stosownego oświadczenia zawartego na Formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne jednak niezbędne do kandydowania na członka komisji konkursowych oraz późniejszych prac w tychże komisjach.

 3. Kandydat musi uzyskać rekomendacje 5 podmiotów uprawnionych, potwierdzone w formularzu zgłoszeniowym.

 4. Osoby ubiegające się o wpis do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych powinny spełniać następujące warunki:

a) posiadać dobrą znajomość sektora pozarządowego;

b) posiadać szeroką wiedzę w zakresie obszarów tematycznych, w których będą dokonywać oceny ofert popartą odpowiednim doświadczeniem.


Dodatkowo mile widziane będzie:

 1. doświadczenie w ocenianiu projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych;

 2. aktywne uczestnictwo w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 1. Wymagane dokumenty.

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami zawierający podpisane rekomendacje.

  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

  3. Kandydat, którego Formularz zgłoszenia będzie niekompletny zostanie wezwany do uzupełnienia braków w ciągu 3 dni. W przypadku nie dostosowania sie do wymaganego terminu Formularz zostanie zniszczony. 1. Kryteria oceny i tryb wyboru.
   1. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Małopolska Rada Pożytku Publicznego kierując się kwalifikacjami kandydatów, doświadczeniem oraz przedstawionymi rekomendacjami, w tym rekomendacjami Departamentów Urzędu Marszałkowskiego.
   2. Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wpisie do bazy.


 1. Okres wpisu do bazy członków.

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca roku 2012.


 1. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych.

 1. Baza członków komisji konkursowych reprezentowanych przez podmioty Programu prowadzona będzie przez Koordynatora współpracy.

 2. Zarząd powołuje do komisji konkursowej przedstawiciela podmiotów uprawnionych uwzględniając rodzaj zadań ogłoszonych konkursem.

 3. W skład komisji konkursowej nie będą powoływani reprezentanci podmiotów uprawnionych, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym
  o środki z budżetu Województwa Małopolskiego i PFRON lub pozostający
  z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.

 4. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

 5. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


 1. Zgłoszenie

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałą dokumentacją należy przesłać

do 1 grudnia 2011r. na adres


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

Zespół Współpracy Regionalnej

ul. Racławicka 56

30 - 017 Kraków


Z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo”


Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole współpracy regionalnej pod numerem telefonu:

012 29 90 988, 12 61 60 966 e-mail: ngo@malopolska.umwm.gov.pl.