INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

17 stycznia 2012
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ

Nowy Targ dn. 13.01.2012

INFORMACJA O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działając na podstawie art. 39 ust.6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r nr 19 poz. 115 z późn. zm.) informuje, iż w trakcie przygotowania jest zadanie: "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz z drogą powiatową nr 1639K Dębno – Niedzica – granica Państwa w m. Dębno".

W ramach wyżej wymienionej inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanały udostępniane są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego należy kierować na piśmie na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
ul. Szafarska 102, 34-400 Nowy Targ

Zgodnie z zapisami art.4 pkt. 15a ustawy jw. kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji:

a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję również, iż w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcie umowy najmu lub dzierżawy zgodnie z art. 7 ustawy), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu storna internetowa pzd@nowotarski.pl w zakładce "kanały technologiczne" przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa.