II Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego VII kadencji | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

II Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego VII kadencji

17 maja 2024
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 16 maja 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się II Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Podczas posiedzenia Starosta Nowotarski Tomasz Hamerski odczytał rezolucję w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w zakresie podnoszenia jakości kształcenia na kierunku lekarskim o następującej treści:

„W trosce o zaspokojenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Powiatu Nowotarskiego w zakresie leczniczej opieki specjalistycznej oraz przeciwdziałania występującym na rynku pracy brakom kadrowym wśród pracowników medycznych, Rada Powiatu Nowotarskiego, w trosce o mieszkańców Podhala, popiera działania podejmowane przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu, służące podnoszeniu poziomu kształcenia na kierunku lekarskim, w ramach Instytutu Lekarskiego, utworzonego w dniu 11 sierpnia 2023 r. na mocy Zarządzenia nr 36/2023.BGD Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (poprzednika Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu). Niniejsza rezolucja Rady Powiatu Nowotarskiego nawiązuje do Listu Intencyjnego podpisanego w dniu 7 grudnia 2022 roku w Nowym Targu, pomiędzy Powiatem Nowotarskim, Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu) którego Strony wyraziły wolę współpracy i złożyły deklarację wzajemnego wsparcia w realizacji projektu pn. „Kształcenie studentów na kierunku lekarskim”. Celem nadrzędnym projektu było zapewnienie możliwości kształcenia studentów Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarskim, będących kształceniem przeddyplomowym w zawodzie lekarza. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu jest uczelnią zawodową, która powstała w 2001 roku. Zatem, od 23 lat buduje swoją renomę wśród młodzieży Podhala i Małopolski. Od momentu jej powstania Powiat Nowotarski wspierał Uczelnię na wielu płaszczyznach – zarówno wyposażając ją w nieruchomości gwarantujące jej przyszły rozwój, jak również realizując wspólnie liczne inicjatywy i projekty. Współpraca jaka odbywa się pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Targu, a Powiatem Nowotarskim i Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu gwarantuje, iż kierunek lekarski będzie miał zabezpieczoną możliwości rozwoju bazy dydaktycznej oraz zapewniony podmiot, w którym przyszli lekarze będą mogli odbywać niezbędne zajęcia dydaktyczne i praktyki zawodowe. Powiat Nowotarski deklaruje, że wspólnie z Uczelnią podejmie starania, których celem będzie umożliwienie studentom udziału w praktycznych zajęciach, objętych programem studiów w ramach działalności Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Utworzenie kierunku lekarskiego jest bardzo istotnym impulsem dla rozwoju całego regionu Podhalańskiego i wpisuje się w jego potrzeby społeczne. Mając na względzie powyższe, Rada Powiatu Nowotarskiego deklaruje dalsze wspieranie rozwoju Akademii i działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia poprzez wsparcie w zakresie posiadanych kompetencji.”

Rezolucja została przyjęta przez Radnych Powiatu Nowotarskiego.

Następnie Maria Domagała - Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotarskiego odczytała propozycje składów poszczególnych komisji oraz kandydatów na przewodniczących. Radni poprzez głosowanie przyjęli następujące składy komisji Rady Powiatu Nowotarskiego:

1. Komisja Statutowa: Przewodniczący - Maria Domagała, Krystian Jarończyk, Robert Furca,  Tomasz Hamerski, Krzysztof Faber, Tadeusz Rafacz, Paweł Waksmundzki, Bogusław Waksmundzki

2. Komisja Rewizyjna: Przewodniczący - Renata Możdżeń – Starowicz, Krystian Jarończyk, Adam Gracz, Stanisław Waksmundzki, Paweł Waksmundzki, Piotr Budny, Piotr Wójciak

3. Komisja Budżetowa: Przewodniczący - Krystian Jarończyk, Józefa Guziak, Robert Furca, Jacek Król, Zbigniew Spytkowski, Marzena Solawa, Jacek Jachymiak

4.  Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa: Przewodniczący - Stanisław Waksmundzki, Grzegorz Kuczkowcz, Rafał Jandura, Jacek Król, Michał Glonek, Krzysztof Kuranda, Adam Gracz

5. Komisja Edukacji Publicznej: Przewodniczący - Karol Skrzypiec, Andrzej Kwieceń, Józefa Guziak, Katarzyna Kubasiak, Renata Możdżeń – Starowicz, Maria Domagała, Bogusław Waksmundzki

6. Komisja Kultury, Rozwoju i Promocji Powiatu: Przewodniczący - Krzysztof Kuranda, Andrzej Kwieceń, Stanisław Kiersztyn, Renata Możdżeń – Starowicz, Michał Glonek, Piotr Wójciak, Bogusław Waksmundzki

7. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej: Przewodniczący - Grażyna Tylka, Krzysztof Faber, Grzegorz Kuczkowcz, Jacek Król, Józefa Guziak, Jacek Jachymiak, Katarzyna Kubasiak

8. Komisja Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Przewodniczący - Irena Rataj, Stanisław Kiersztyn, Grażyna Tylka, Zbigniew Spytkowski, Karol Skrzypiec, Tadeusz Rafacz, Krzysztof Jurkowski

9. Komisja Infrastruktury: Przewodniczący - Adam Gracz, Rafał Jandura, Irena Rataj, Tomasz Hamerski, Tadeusz Rafacz, Piotr Budny, Krzysztof Jurkowski

10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Przewodniczący - Katarzyna Kubasiak, Krzysztof Faber, Adam Gracz, Irena Rataj, Marzena Solawa, Krzysztof Jurkowski,  Paweł Waksmundzki.

Rada Powiatu Nowotarskiego na posiedzeniu podjęła również uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Nowotarskiego. Ustalono miesięczne wynagrodzenie Starosty Nowotarskiego, na które składa się:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 770 zł,

2) dodatek funkcyjny w kwocie 3 450 zł,

3) dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 4 266 zł,

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 16% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1 723,20 zł.