Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego jednogłośnie | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego jednogłośnie

27 maja 2022

26 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu odbyła się XLII Sesja Rady Powiatu Nowotarskiego. Było to jedno z najważniejszych posiedzeń w roku, ponieważ na nim decydowano o udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Zarząd uzyskał wotum zaufania co nastąpiło po zaprezentowaniu raportu o stanie powiatu za rok 2021 przez Bartłomieja Garbacza Sekretarza Powiatu Nowotarskiego. Raport zawiera całoroczne podsumowanie działalności rady, zarządu, stan finansów powiatu, opis działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz innych powiatowych jednostek. Treść raportu jest dostępna pod adresem RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2021.

Absolutorium jest  natomiast związane z realizacją budżetu powiatu. Jest to wyraz poparcia przez radę sposobu wykonania budżetu przez organ wykonawczy, czyli zarząd. Wiąże się ono z odpowiedzialnością, jaką ponosi zarząd z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej powiatu.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2021 rok przedstawiła dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.

Ogółem różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi w roku 2021, będąca nadwyżką, wyniosła 25 506 652,90 zł. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 20,47 mln zł,  stanowiącą 9,38 % wydatków budżetu, na co złożyły się głównie koszty inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg – kwota niemal 15,92 mln zł oraz koszty inwestycji w obszarze edukacji i opieki społecznej – 4,43 mln zł. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem samorządowym w 2021 r. udało się nadal utrzymać stosunkowo niski wskaźnik zadłużenia powiatu tj. 10,44 %.

Zarządzanie finansami Powiatu Nowotarskiego w roku 2021 było prawidłowe i w żadnym momencie nie było sytuacji zagrożenia polegającego np. na braku środków na realizację zaplanowanych wydatków. W tej chwili sytuacja finansowa powiatu jest dobra, nic nie wskazuje na zagrożenie utraty płynności finansowej.

Po tej szczegółowej analizie wykonania budżetu za ubiegły rok doszło do głosowania, w którym jednogłośnie Rada Powiatu Nowotarskiego udzieliła absolutorium zarządowi.

- Zarząd powiatu prowadzi staranną i konsekwentną politykę finansową, dzięki której nasz powiat jest w dobrej kondycji, systematycznie się rozwija w każdej dziedzinie. Ostatni rok, to rok kolejnych inwestycji w infrastrukturze drogowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Jestem przekonany, że w roku ubiegłym dobrze zrealizowaliśmy zamierzone cele i zadania, co potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa wydając nam pozytywną opinię. Z naszego punktu widzenia uważamy, że zrobiliśmy wszystko, aby środki finansowe były wydatkowane dobrze  - podsumował po sesji starosta Krzysztof Faber


- Nie udałoby się zrealizować tak dobrego budżetu bez udziału wielu osób. Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją sytuację, służą dobrymi podpowiedziami i sugestiami oraz wspierają nasze działania, ku zadowoleniu mieszkańców powiatu, bo na co dzień spotykamy się z dobrymi opiniami dotyczącym naszej pracy. Oczywiście oprócz dobrych opinii, są kolejne wnioski dotyczące dróg, oświaty, pomocy społecznej. Marzeniem naszym jest, aby inwestować w wielu obszarach, a uda się to robić, jeżeli będziemy w tych działaniach spójni, tak jak do tej pory - dodał wicestarosta Bogusław Waksmundzki.

Oprócz tych zasadniczych punktów sesji radni zajmowali się również innymi istotnymi tematami. Po sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie między sesyjnym przedstawionym przez Starostę Nowotarskiego Krzysztofa Fabera wystąpił Prokurator Rejonowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Targu Kszysztof Bryniarski omawiając informacje o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2021r. i najważniejszych działaniach podejmowanych przez tutejszą prokuraturę i inne organy ścigania.

W roku 2021 stwierdzono 2250 przestępstw, co oznacza nieznaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Bardzo niepokojąca jest ciągle wysoka skala przestępstw polegających na prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości - 248 spraw. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw jest na poziomie 71,28 %. Uwzględniając statystyki w odniesieniu do całej Polski powiat nowotarski jest generalnie miejscem bezpiecznym.

Po wystąpieniu prokuratora dr Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego zaprezentowała propozycje zmian w uchwale budżetowej oraz uchwale o wieloletniej prognozie finansowej powiatu, które zostały następnie przyjęte przez radę. Skarbnik referowała również uchwałę w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W końcowej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do powtórnego badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nowotarskiemu szpitalowi na czas nieoznaczony części pawilonu H.

Jako ostatnią procedowano uchwałę dotyczącą wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Kwoty te ustalono na poziomie: 3400 zł brutto dla zawodowych rodzin zstępczych, 3700 zł brutto dla rodzin pełniących funkcje pogotowia rodzinnego i 3800 zł brutto dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.