Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego.

3 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 950 814,04 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 639 847,29 zł.

Projekt nr MRPO.01.02.00-12-046/10

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 1.2: Rozwój społeczeństwa informacyjnego

CEL PROJEKTU:
 • wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz mieszkańców powiatu oraz dostosowanie jednostek organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego
  do obowiązujących przepisów prawa poprzez wdrożenie szeregu usług
  e-administracji, a także umożliwienie mieszkańcom regionu bezpłatnego korzystania z uruchomionych usług on-line poprzez wdrożenie sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu.

DZIAŁANIA:

 • zakup i wdrożenie systemów ułatwiających świadczenie usług drogą elektroniczną wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i info-kiosków umożliwiających swobodny dostęp do Internetu mieszkańcom Powiatu Nowotarskiego;

 • projekt realizowany w następujących jednostkach organizacyjnych Powiatu Nowotarskiego: Starostwo Powiatowe (Al. Tysiąclecia 35 i ul. Harcerska 1), Powiatowe Centrum Oświaty (ul. Bolesława Wstydliwego 14), Powiatowy Zarząd Dróg (ul. Szaflarska 102) oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Szaflarska 39).

OKRES REALIZACJI:
 • 11.01.2010 r. – 30.09.2011 r.

STAN REALIZACJI:

 • 23.07.2010 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 874/10 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 18.11.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

 • 28.06.2011 r. - podpisanie Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • 08.02.2012 r. – podpisanie Aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;

 • w dniach 14-15.06.2012 r. została przeprowadzona kontrola z zakresu merytorycznego i finansowego przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich;

 • Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 616 272,60 zł.