Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim

22 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 1 469 806,62 zł

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie zawodowe uczniów- SPR: 1 322 825,96 zł

 

CEL PROJEKTU:

 • wsparcie i unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, zarówno na lokalnym i regionalnym rynku pracy jak i obszarze całej UE, uczniów kształcących się w branży administracyjno-usługowej,  w szczególności poprzez poprawę jakości bazy dydaktycznej oraz rozszerzenie i dostosowanie oferty placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynków pracy, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.  

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni
 • Rozwój kompetencji zawodowych kadry
 • Organizacja staży u pracodawców
 • Organizacja kursów zawodowych- w ramach przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:
 1. Kurs zlecony- Prawo jazdy kat. B,
 2. Kurs Zlecony- Pierwsza pomoc przedmedyczna w zawodach branży administracyjno-usługowej,
 3. Kurs- Tworzenie, edycja i druk grafiki komputerowej na potrzeby reklamy,
 4. Kurs- Projektowanie i wykonywanie gadżetów reklamowych,
 5. Kurs- Fotografia reklamowa dla techników organizacji reklamy,
 6. Kurs- Oprogramowanie biurowe w pracy technika organizacji reklamy,
 7. Kurs- Techniki reklamy, marketing internetowy. Organizacja i prowadzenie kompanii reklamowej,
 8. Kurs- Rysunek żurnalowy,
 9. Kurs- Techniki zdobnicze odzieży i dodatków odzieżowych,
 10. Kurs- Projektowanie, wykonanie oraz ekspozycja strojów i dodatków odzieżowych,
 11. Kurs- Komputerowe wspomaganie projektowania odzieży,
 12. Kurs- Tworzenie stron internetowych,
 13. Kurs- Komputerowy skład publikacji DTP oraz wydruk cyfrowy,
 14. Kurs- Nagrywanie i montaż filmów video oraz śnieżek audio,
 15. Kurs- Fotografia reklamowa w pracy fototechnika,
 16. Kurs- Fotografia plenerowa, pejzażowa,
 17. Kurs- Obsługa urządzeń fototechnicznych,
 18. Kurs- Planowanie przebiegu procesu transportowego,
 19. Kurs- Magazynowe systemy informatyczne oraz automatyczna identyfikacja towarów,
 20. Kurs zlecony- Zarządzanie dokumentacją w instytucji,
 21. Kurs zlecony- Ochrona danych osobowych w instytucji,
 22. Kurs- Profesjonalny sekretariat,
 23. Kurs- Nowoczesne techniki sprzedaży produktów i usług,
 24. Kurs- Podstawy negocjacji w biznesie i handlu,
 25. Kurs- Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 26. Kurs- Strategie i techniki w kontaktach z klientem,
 27. Kurs- Wizerunek pracownika biurowego,
 28. Kurs- Zakładanie własnej firmy- podstawy z zakresu prawa pracy i zarządzania kadrami.
 • Organizacja dodatkowych form wsparcia zawodowego
 1. Doradztwo zawodowe dla uczniów,
 2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego,
 3. Warsztaty na uczelni Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach,
 4. Wirtualne laboratorium logistki,
 5. Wizyta zawodoznawcza w drukarni,
 6. Wizyta zawodoznawcza w studiu nagrań telewizji oraz wydawnictwie,
 7. Wizyta zawodoznawcza w  zakładach i muzeum związanych z przemysłem odzieżowym ( Łódź, Tarnowskie Góry, Bielsko-Biała),
 8. Wizyta zawodoznawcza w centrach logistycznych,
 9. Wizyta zawodoznawcza w porcie lotniczym,
 10. Wizyta zawodoznawcza w przedsiębiorstwie spedycyjnym w Krakowie,
 11. Wizyta zawodoznawcza w przedsiębiorstwie handlowym w Krakowie,
 12. Wykorzystanie elementów coachingu w pracy zawodowej.

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

 • 270 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w pozaszkolnych formach kształcenia,
 • 80 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w stażach i praktykach                          u pracodawców po przepracowaniu 150 godzin stażu/praktyki będzie mógł ubiegać się o wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1500 zł,
 • 70 osób uzyska kwalifikacje na  prawo jazdy
 • 14 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego nabycie odpowiednich kompetencji,
 • 2 szkoły zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ( Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu,  Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu),
 • zostanie utworzony 1 podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (Centrum Kształcenia Praktycznego w ZS nr 1 w Nowym Targu).

OKRES REALIZACJI:

 • 03.04.2017 - 31.12.2021 r.