Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 915 901,80 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 604 258,76 zł.

Projekt nr MRPO.01.01.02-12-483/09

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 1.1: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego

CEL PROJEKTU:

 • stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej dla potrzeb kształcenia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w zawodach kucharz małej gastronomii i cukiernik.

DZIAŁANIA:

 • adaptacja i modernizacja części istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych SOSW;

 • utworzenie informatycznego centrum informacyjno-dydaktycznego służącego doskonaleniu zawodowemu uczniów oraz poradnictwu edukacyjno-zawodowemu;

 • przygotowanie i wyposażenie indywidualnych stanowisk do realizacji praktycznej nauki zawodu(kucharz malej gastronomii i cukiernik);

 • wyposażenie bazy dydaktycznej warsztatów szkolnych w sprzęt techniczno-dydaktyczny służący doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu.

OKRES REALIZACJI:

 • 01.10.2009 r. - 31.12.2011 r.

STAN REALIZACJI:

 • 25.02.2010 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 209/2010 Zarządu Województwa Małopolskiego);

 • 06.07.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

 • 06.10.2011 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu

 • 15.03.2012 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
 • w dniach 28.09-01.10.2012 r. została przeprowadzona kontrola z zakresu merytorycznego i finansowego przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich
 • Wartość całkowita inwestycji: 913 147,80 zł