Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza”.

2 stycznia 2012

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt pt. Spotkanie siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego „Od Ladislava Mednyanszkeho do Jana Kantego Pawluśkiewicza” jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
 • Oś priorytetowa II. Rozwój społeczno-gospodarczy

 • Temat 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Partnerzy projektu:

 • Związek Euroregion „Tatry” – Partner Wiodący

 • Združenie Region „Tatry”

 • Muzeum w Kieżmarku

 • Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • Całkowite koszty kwalifikowalne projektu (100%): 447.915,72 EUR

 • Dofinansowanie z EFRR (85%): 380.728,35 EUR

 • Współfinansowanie krajowe (15%): 67.187,37 EUR *

* Związek Euroregion „Tatry” otrzymał dotację na dofinansowanie wkładu własnego z Programu

„Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w kwocie 34.107,00 PLN

Termin realizacji projektu: styczeń 2009 - grudzień 2010

Idea projektu
Na pograniczu polsko-słowackim, w jego historyczno-geograficznych krainach: Podhalu, Spiszu, Orawie i Liptowie od średniowiecza przenikały się wzajemne wpływy wielu narodów i kultur: polskiej, słowackiej, węgierskiej, niemieckiej, żydowskiej, łemkowskiej i romskiej. Ich ślady odnajdujemy w zachowanych do dziś zabytkach architektury i sztuki, obyczajach, języku i folklorze. Różnorodność i bogactwo dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego, którego niepowtarzalny charakter współtworzyło przez wieki siedem różnych kultur stanowi unikalną, niezbywalną wartość. Ten wielki dorobek kulturowy pogranicza warto chronić, prezentować oraz upowszechniać.

Cel główny projektu:
Ochrona i upowszechnianie niepowtarzalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego w Euroregionie „Tatry”.

Cele szczegółowe:
 1. Zachowanie na obszarze polsko-słowackiego Euroregionu „Tatry” unikatowych wartości kulturowych ukształtowanych przez wpływ siedmiu kultur.

 2. Wykorzystanie wielokulturowości Euroregionu „Tatry” do jego promocji i budowania produktów turystycznych.

Działania:
Realizacja projektu obejmuje liczne i różnorodne przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, popularyzatorskie i inwestycyjne.

I. Najstarsze wizerunki Tatr utrwalone na mapach, rycinach i obrazach przez artystów różnych kultur polsko-słowackiego pogranicza
 • 2 wystawy najstarszych rycin, map, panoram i obrazów przedstawiających Tatry [w Nowym Targu i Kieżmarku]

 • Dwujęzyczna, polsko-słowacka publikacja prezentująca najstarsze wizerunki Tatr

 • Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ikonografii Tatr

 • Dwujęzyczny, polsko-słowacki tom pokonferencyjny

II. Odnowienie historycznego dziedzińca Zamku w Kieżmarku i jego adaptacja do celów prezentacji i upowszechniania dziedzictwa siedmiu kultur pogranicza poprzez wykonanie stałej sceny, widowni i stylizowanych stoisk rzemieślniczych.

III. Dziedzictwo siedmiu kultur pogranicza polsko-słowackiego
 • Słowacko-Polski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. Śladami Ladislava Mednyanského

 • Festiwal Kultury Rusińskiej Pogranicza Słowacko-Polskiego

 • 2 prezentacje rzemiosła, folkloru, tradycyjnej kuchni siedmiu kultur pogranicza (w Kieżmarku i Nowym Targu)

 • Słowacko-polskie warsztaty muzyczne wraz z kończącym je koncertem pt. Motywy różnych kultur pogranicza polsko-słowackiego w twórczości kompozytorskiej Jana Kantego Pawluśkiewicza

 • Publikacja pt. Pamiątki siedmiu kultur w słowackich miastach Euroregionu "Tatry”

IV. Prezentacja sztuki naiwnej i art brut pogranicza polsko-słowackiego

 • 2 wystawy malarstwa Antoniego Krzystyniaka i Juliusa Považana [w Nowym Targu i Dolnym Kubinie]

 • Polsko-Słowacki Konkurs Sztuki Naiwnej i Art Brut Pogranicza im. Edwarda Sutora

 • 2 wystawy pokonkursowe [w Nowym Targu i Kieżmarku]

 • Publikacja pt. Rzeźbiarskie wizje Edwarda Sutora

 • 2 dwujęzyczne katalogi - wystawy malarstwa Juliusa Považana i Antoniego Krzystyniaka oraz wystawy pokonkursowej