Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim

22 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu: 1 507 896,72 zł

Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie zawodowe uczniów- SPR: 1 357 107,05 zł

 

CEL PROJEKTU:

 • wsparcie i unowocześnienie procesu kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie, zarówno na lokalnym i regionalnym rynku pracy jak i obszarze całej UE, uczniów kształcących się w branży elektryczno-elektronicznej,  w szczególności poprzez poprawę jakości bazy dydaktycznej oraz rozszerzenie i dostosowanie oferty placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynków pracy, a także podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej.  

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

 • Tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez doposażenie pracowni
 • Rozwój kompetencji zawodowych kadry
 • Organizacja staży u pracodawców
 • Organizacja kursów zawodowych- w ramach przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane następujące kursy:
 1. Kurs zlecony- Prawo jazdy kat. B,
 2. Kurs zlecony- Programista aplikacji na smartphone i systemy IOS i Android,
 3. Kurs zlecony- Grafik komputerowy z elementami fotografii reklamowej,
 4. Kurs zlecony- Projektant i administrator stron internetowych z modułem SEO i e-marketingu,
 5. Kurs- Projektant, monter i administrator sieci komputerowych,
 6. Kurs- Administrator systemami serwisowymi Windows i Linux,
 7. Kurs zlecony- Pierwsza pomoc przedmedyczna w zawodzie technik informatyk,
 8. Kurs- Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi w oparciu o Windows Server,
 9. Kurs- Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o język PHP i bazę danych MySQL,
 10. Kurs- Tworzenie stron internetowych z elementami grafiki komputerowej,
 11. Kurs- Edycja i tworzenie multimediów w programie Adobe Flash,
 12. Kurs- Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych,
 13. Kurs- Serwisowanie i konfiguracja urządzeń komputerowych i systemów operacyjnych,
 14. Kurs- Relacyjne bazy danych w oparciu o bazę MySQL, podstawy języka SQL,
 15. Kurs- Konfiguracja urządzeń sieciowych,
 16. Kurs zlecony- Uprawnienia SEP,
 17. Kurs- Autocad,
 18. Kurs- projektowanie i budowa sieci komputerowych- kurs podstawowy,
 19. Kurs- projektowanie i budowa sieci komputerowych- kurs zaawansowany,
 20. Kurs- Kurs profesjonalnych systemów alarmowych, sygnalizacji włamania i pożaru oraz systemów telewizji przemysłowej.
 • Organizacja dodatkowych form wsparcia zawodowego,

 

 1. Doradztwo zawodowe dla uczniów,
 2. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotu Programowanie aplikacji internetowych,
 3. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego,
 4. Wizyta zawodoznawcza zlecona do firmy produkującej sprzęt komputerowy,
 5. Wizyta zawodoznawcza zlecona do firmy produkującej sprzęt multimedialny.

REZULTATY:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu:

 • 375 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w pozaszkolnych formach kształcenia,
 • 104 uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego będzie uczestniczyło w stażach i praktykach                         u pracodawców, po przepracowaniu 150 godzin stażu/praktyki będzie mógł ubiegać się o wypłatę stypendium stażowego w kwocie 1500 zł,
 • 9 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci studiów podyplomowych oraz specjalistycznych kursów i szkoleń zakończonych uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia potwierdzającego nabycie odpowiednich kompetencji,
 • 155 uczniów uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia na podstawie certyfikatu/ dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji wydanym przez Instytucję uprawnioną do weryfikacji wiedzy i umiejętności,
 • 2 szkoły zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu ( Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Zespół Szkół w Rabce-Zdroju),
 • zostanie objęty wsparciem 1 podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego po których uczeń po zrealizowaniu 150 godzin stażu będzie mógł ubiegać się o wypłatę stypendium stażowego

 

OKRES REALIZACJI:

 • 03.04.2017 - 31.12.2021 r.