Rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozbudowa i wyposażenie CKUiP przy Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 5 573 179,66 zł.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 999 899,86 zł.

Projekt nr MRPO.01.01.02-12-478/09

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Oś Priorytetowa 1: Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Działanie 1.1: Poprawa jakości usług edukacyjnych

Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego


CEL PROJEKTU:

  • poprawa dostępności do infrastruktury szkolnictwa zawodowego i ustawicznego mieszkańców południowej Małopolski oraz udoskonalenie poziomu kształcenia umiejętności zawodowych służące zwiększeniu szans na lokalnym i regionalnym rynku pracy.


DZIAŁANIA:

  • rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu;

  • utworzenie 7 nowych pracowni dydaktycznych, tj. diagnostyki samochodowej, diagnostyki i napraw podzespołów samochodowych, obróbki materiału: obrabiarek CNC i spawalniczej, mierniczej, techniki budowlanej i drogowej, projektowo-obliczeniowej oraz automatyki przemysłowej.


OKRES REALIZACJI:

  • 15.09.2009 r. - 30.06.2011 r.


STAN REALIZACJI:

  • 25.02.2010 r. - wybór projektu do dofinansowania (Uchwała nr 209/2010 Zarządu Województwa Małopolskiego);

  • 20.05.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;

  • 09.08.2010 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;

  • 22.06.2011 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinasowanie projektu;

  • w dniach 07-08.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola przez Instytucję Zarządzającą Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2007-2013 - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Funduszy Europejskich.