Przebudowa drogi powiatowej nr 25412 Groń - Trybsz - Niedzica” | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Przebudowa drogi powiatowej nr 25412 Groń - Trybsz - Niedzica”

2 stycznia 2012
Przebudowa drogi powiatowej nr 25412 Groń - Trybsz - Niedzica”
Całkowita wartość projektu: 6 858 287,13 PLN
całkowite wydatki kwalifikowane: 6 858 287,13 PLN
środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 143 715,34 PLN
(75% wydatków kwalifikowanych)

wkład własny: 1 714 571,79 PLN
Projekt nr Z/2.12/I/1.1.1/189/04
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytet III: Rozwój lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 - Mikroprzedsiebiorstwa)
Numer i nazwa działania: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Numer i nazwa poddziałania: 1.1.1 Infrastruktura drogowa

CEL PROJEKTU:
poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Spisza- terenu atrakcyjnego turystycznie z dynamicznie rozwijającą się agroturystyką;
poprzez realizację projektu możliwe będzie szybsze i bezpieczniejsze połączenie pomiędzy miastem powiatowym Nowy Targ a przejściem granicznym na Słowację w Niedzicy oraz rejonem Jeziora Czorsztyńskiego a terenem gminy Łapsze Niżne.

DZIAŁANIA:
przebudowa drogi powiatowej na odcinku od km 13+375 do km 17+175
tj. odcinka o długości 3,80 km - wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych, ziemnych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej;
przebudowa 3 obiektów mostowych wraz z dojazdami - wykonanie nawierzchni, zamontowanie barier mostowych oraz wybudowanie dojazdów do wykonanych obiektów mostowych, a także wykonanie robót wykończeniowych;
roboty odwodnienia terenu, wykonanie chodników, przepustów oraz poboczy a także oczyszczenie rowów;
montaż elementów zabezpieczających, barier i znaków drogowych oraz wykonanie poziomego oznakowania drogi.

OKRES REALIZACJI:
II kwartał 2005 - IV kwartał 2006

STAN REALIZACJI:
projekt zakończony i rozliczony;
01.02.2005 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu;
19.09.2005 r. - podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu;
05.07.2006 r. - podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu;
06.12.2010 r. - podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu;
w dniach 23-27.10.2006 r. została przeprowadzona kontrola przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.