Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II

22 stycznia 2018
Zdjęcie 1

Wartość całkowita projektu w ramach II komponentów:
1.    Małopolska Chmura Edukacyjna: 99 804,64 zł,
2.    SPInKa: 29 515,20 zł.
Przyznane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów przygotowanego przez Województwo Małopolskie i Budżetu Państwa wynosi odpowiednio:
1.    Małopolska Chmura Edukacyjna: 89 824,17 zł,
2.    SPInKa: 26 563,68 zł.

CEL PROJEKTU:
W ramach projektu prowadzone będą działania z zakresu rozwoju kształcenia zawodowego, w tym komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej a także utworzenie i prowadzenie Szkolonego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa):
Małopolska Chmura Edukacyjna:
•    wzrost umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce,
•    zapewnienie uczniom techników możliwości poszerzania wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
•    wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie świadomości dotyczącej specyfiki studiowania.
SPInKa:
•    zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkół gimnazjalnych w szczególności klas trzecich tak, by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy,
•    podniesienia kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych i osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w gimnazjach.
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:
Małopolska Chmura Edukacyjna:
•    W zakresie komponentu zawodowego zakłada się przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych w 4 Zespołach Szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski. Zajęcia będą prowadzone w 6 obszarach  w trybie on-line (30 godzin w każdym roku szkolnym) przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich. Dodatkowo przewiduje się organizację naukowych warsztatów bezpośrednio na uczelniach.
•    Poza młodzieżą, oferta skierowana będzie także do nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy otrzymają możliwość udziału w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce.


SPINKA
•    Utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa) w gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Targu umożliwiającego realizację doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów. W ramach SPInKi zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów.
•    Zadania w SPInKa realizować będzie doradca zawodowy zatrudniony w szkole lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły celem realizacji zadań z zakresu doradztwo edukacyjno-zawodowego, która równocześnie będzie uzupełniać kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego.
•    W projekcie organizowane będzie szkolenie dla doradcy zawodowego prowadzącego zajęcia w gimnazjum (realizującego zadania w SPInKa).

REZULTATY:
Małopolska Chmura Edukacyjna
•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 100 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w realizacji zajęć we współpracy z uczelniami w ramach MChE.

SPInKa

•    W wyniku realizacji przedmiotowego projektu 40 uczniów gimnazjum  będzie mogło skorzystać z doradztwa zawodowego.
OKRES REALIZACJI:
•    01.01.2017 - 31.12.2021 r.