Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - Granica Państwa - Niedzica. | Projekty i Fundusze UE

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia - Granica Państwa - Niedzica.

2 stycznia 2012

Wartość całkowita inwestycji: 7 153 450,07 euro:

  • Partner Wiodący – Zarząd Dróg Samorządowego Kraju Preszowskiego – 3 013 382,07 euro;

  • Partner Projektu - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu – 4 140 068 euro.

Przyznane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 021 615,48 euro:

  • Partner Wiodący – Zarząd Dróg Samorządowego Kraju Preszowskiego – 2 548 602,18 euro;

  • Partner Projektu - Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu – 3 473 013,30 euro.

Oś Priorytetowa 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej.
Temat Osi Priorytetowej: 1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa.

Projekt realizowany w polsko- słowackim partnerstwie w ramach programu pod nazwą: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Partnerem Wiodącym projektu jest Zarząd Dróg Samorządowego Kraju Preszowskiego, Partnerem ze strony polskiej Powiat Nowotarski- Powiatowy Zarząd Dróg, pozostali partnerzy to: Miasto Spišská Stará Ves i miejscowość Osturňa.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa, dostępności komunikacyjnej obszaru oraz integracja przestrzenna polskiego i słowackiego terenu przygranicznego.

Zakres rzeczowy:

Projekt obejmuje modernizację ciągów drogowych po obu stronach granicy, które prowadzą do międzynarodowego przejścia granicznego Lysá nad Dunajcom – Niedzica.

Po polskiej stronie do granicy państwowej prowadzi droga nr K 1639 Dębno - Niedzica - gr. państwa. Przebudowa będzie dotyczyć 8,07174 km drogi tj. odcinki 0+000 do 5+000 oraz od 12+684,54 po km 15+756,28. Zaplanowano kontynuację szlaku rowerowego z oświetleniem prowadzącego od Zamku w Niedzicy do granicy państwa o długości 3,07174 km. Projekt obejmuje modernizację 4 obiektów mostowych i 1 ronda, które wpływa na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr K 1639 oraz K 1642 w miejscowości Niedzica.

Po słowackiej stronie granicy projekt obejmuje modernizację odcinków II/543 , II/542 oraz III/542 2 o całkowitej długości 13,8km , budowę kanalizacji przy odcinku drogi II/543, budowę kładki dla pieszych, rekonstrukcję obiektu mostowego nr 543 - 023 oraz rekonstrukcję mostów drewnianych nr 542 2- 008 oraz 542 2 - 009.

Odcinki dróg objęte projektem łączą XV wieczny Kościół w Dębnie wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO z zabytkowym Zamkiem "Dunajec” w Niedzicy po stronie polskiej oraz unikatowym Czerwonym Klasztorem i wsią Osturňa po stronie słowackiej, którą uznano za zabytkowy rezerwat architektury ludowej.

Okres realizacji:

  • 01.12.2008 r. – 30.11.2011 r.

Najważniejsze daty w realizacji projektu:

  • 14.10.2009 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie;

  • 23.10.2009 r. – podpisanie umowy partnerskiej;

  • 01.07.2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą robót na cały zakres prac. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji inwestycji;

  • Na bieżąco realizowane są kolejne zadania związane z modernizacją infrastruktury drogowej, prowadzona jest promocja projektu, zorganizowano 5 międzynarodowych konferencji, wydany został folder dotyczący realizacji projektu, przygotowano 5 informacji prasowych, które ukazały się w prasie lokalnej.