Informacja Administratora dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy | Polityka prywatności

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja Administratora dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zdjęcie 1

INFORMACJA ADMINISTRATORA
dla uchodźców, którym udzielana jest pomoc humanitarna, przebywających na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

Zgodnie z art. 13 i 14  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016  roku dalej jako rozporządzenie 2016/679  lub też RODO,  informuję, że :

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Nowotarski, mający siedzibę przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

2.    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować                   z  Inspektorem Ochrony Danych,  z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.

3.    Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwo zgody i jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wojewodzie Małopolskiemu. Podane przez Państwo dane wykorzystane będą w celu udzielenia Państwu pomocy humanitarnej w związku z przebywaniem na terenie Rzeczypospolitej w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy; zadania te Wojewoda Małopolski realizuje w związku z koniecznością zapewnia współdziałania
wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie małopolskim i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia oraz zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i innym nadzwyczajnym zagrożeniom, oraz w ramach
zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością wykonywania zadań polegających na kierowaniu, monitorowaniu, planowaniu, reagowaniu i usuwaniu skutków zagrożeń na terenie województwa małopolskiego.
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane jednostkowym administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjom im podległym, jak również podmiotom, którym powierzono przetwarzanie takich danych, a dodatkowo firmom, organizacjom pozarządowym lub osobom prywatnym, jeśli te podmioty lub osoby zaoferowały pomoc w zakresie zakwaterowana, transportu, tłumaczenia lub jakąkolwiek inną pomoc, która została zaoferowana w związku z celem przetwarzania takich danych; w uzasadnionych przypadkach dane mogą również zostać przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców – UNHCR i inne).
5.    Zakres przetwarzanych danych obejmuje wszelkie dane osobowe, które Państwo podaliście, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości (np. paszportu) data urodzenia, miejsce zakwaterowania oraz inne dane, w tym szczególne kategorie danych, jeśli takie zostały podane; zakres przetwarzanych danych obejmuje również dane osób będących pod Państwa opieką;
6.    Dane osobowe, zostały przekazane przez Panią/Pana osobiście lub za pośrednictwem innych osób, które je przekazały poprzez pocztę elektroniczną lub ustnie. 

7.    Posiadają Państwo następujące uprawnienia:
1)    prawo  dostępu do treści swoich danych, 
2)    prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych,
3)    prawo usunięcia swoich danych osobowych,
4)    prawo przenoszenia danych osobowych,
5)    prawo do ograniczenia przetwarzania,
6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 przy czym odrębne przepisy mogą wyłączyć realizację niektórych z wyżej wymienionych    uprawnień.

8.    W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul .Stawki 2,  00-193 Warszawa)
9.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami o archiwizacji obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej
10.    Podanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia Państwu pomocy humanitarnej
11.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych do momentu wycofania zgody.
12.    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.