Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku. | Nieodpłatna pomoc prawna

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dot.nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacj prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku.

Uchwała Nr 609/X/2023

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

z dnia 31 października 2023 r.

 

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945), art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), Zarząd Powiatu Nowotarskiego uchwala co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na realizację zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2024 roku.

2.Treść Ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej uchwały.

3.Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 oraz na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.