Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej | Nieodpłatna pomoc prawna

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Informacja o zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

 

Darmowa pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

  • nieodpłatną mediację.

Rejestracja osób, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej pod nr telefonu 18 2661 300 (Biuro Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Nowym Targu) lub na stronie internetowej Powiatu Nowotarskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym zgłoszeniu na podany wyżej numer telefonu.

 W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu i osoby korzystające z tej pomocy nie składają oświadczeń, o których mowa wyżej.