Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna" | Kalendarium

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu "Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST - infrastruktura społeczna"

Termin
17 – 31 marca 2023
Zdjęcie 1

Województwo Małopolskie - Departament Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ogłasza:

III nabór wniosków o udzielenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” w ramach 14 Osi Priorytetowej: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.5 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – wsparcie grantowe dla NGO oraz JST w zakresie infrastruktury społecznej, Typ A wsparcie grantowe dla organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie infrastruktury społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej

Formuła projektu

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Grantobiorcami w ramach niniejszego projektu grantowego mogą być:

  • organizacje pozarządowe działające i organizujące pomoc na obszarze województwa małopolskiego oraz posiadające na jego terenie siedzibę, filię, delegaturę oddział, czy inną formę działalności
  • małopolskie jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia

udzielające wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

Warunkiem udziału wymienionych podmiotów w naborze wniosków o powierzenie grantu jest spełnienie wymogów określonych w Regulaminie.

Jeden Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu. W przypadku złożenia kolejnych wniosków tego samego Wnioskodawcy, wnioski złożone później nie będą podlegały ocenie, o ile wcześniejszy wniosek lub wnioski nie zostały wycofane.

Zakres przedmiotowy dofinansowania

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie finansowe w formie grantów dla NGO i JST, które będzie mogło być wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności w zakresie:

  • przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania, w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
  • rozbudowa istniejącej infrastruktury społecznej (mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice,  infrastruktura przedszkolna,  żłobkowa), w tym również w szczególności ich dostosowanie w zakresie dostępności oraz ich wyposażenie w niezbędne media (dostęp do wody, gazu, energii elektrycznej, systemu oczyszczania ścieków),
  • wyposażenie, doposażenie budynków/pomieszczeń mające na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym.

Dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych działań o charakterze społecznym przy wykorzystaniu mechanizmu cross-financingu (do wysokości 10% wartości grantu), pod warunkiem, że ich koszty są konieczne do odpowiedniej realizacji przedsięwzięcia i są z nim bezpośrednio związane.

Środki finansowe otrzymane w ramach grantu mogą być przeznaczone na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych z realizacją grantu poniesionymi od dnia od dnia 24.02.2022 r. do dnia 30.06.2023 r., pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

Finanse

Kwota alokacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczona na realizację całego projektu grantowego wynosi 10 064 832,35 PLN (100 % finansowania). Na dofinansowanie wniosków o grant złożonych w III naborze przeznaczono kwotę 3 213 360,65 PLN.

Wysokość grantu, jaki można uzyskać, uzależniona jest od liczby uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w gminie, w której Grantobiorca realizował/będzie realizował wsparcie i wynosi:

  • do 50 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano do 500 uchodźców z Ukrainy,
  • do 75 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 501 do 1000 uchodźców z Ukrainy,
  • do 150 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano od 1001 do 5000 uchodźców z Ukrainy,
  • do 300 000,00 zł – przy realizacji wsparcia w gminie, w której zarejestrowano powyżej 5001 uchodźców z Ukrainy.

Uwaga! Jeden wnioskodawca może wskazać wyłącznie jedną gminę jako główne miejsce realizacji wsparcia. Wykaz gmin Województwa Małopolskiego zawierający liczbę zarejestrowanych uchodźców stanowi załącznik do Regulaminu.

Harmonogram naboru

W ramach naboru wnioski należy składać w terminie od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 29 marca 2023 r.
Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik do Regulaminu.
Przed wypełnieniem Wniosku o przyznanie grantu należy zapoznać się z Regulaminem.
Ocena wniosków o grant (formalno-merytoryczna) zostanie przeprowadzona przez Komisję oceny wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami określonymi w Regulaminie.

Więcej informacji po linkiem:

https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/iii-nabor-wnioskow-o-udzielenie-grantu-w-ramach-projektu-pn-mth-fe-dla-ukrainy-wsparcie-grantowe-efrr-dla-ngo-i-jst-infrastruktura-spoleczna