Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy Środkowej | Kalendarium

Strona główna

Międzynarodowe spotkanie badaczy dziejów Europy Środkowej

Termin
21 – 22 kwietnia 2017
Zdjęcie 1


Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu

oraz Urzędem Miasta Nowego Targu serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Poznać i zrozumieć Czesi, Polacy, Słowacy, Węgrzy w Europie Środkowej”, która odbędzie się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Ratusz – Rynek 1.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Konsul Generalny Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie Ivan Škorupa.

Program:

21 kwietnia 2017 r. (piątek)

godz. 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji naukowej.

Wykład inauguracyjny:

godz. 10:10 Dr hab. Adrienne Körmendy Konsul Generalny Węgier w Krakowie

godz. 10:30 Ivan Škorupa Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie (?)

godz. 10:50 Przerwa kawowa

Panel I

Moderator: mgr Bartosz Wachulec

godz. 11:00 Dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku), Państwo rybnickie czeskiego rodu

Lobkowiców w księstwie raciborskim na Górnym Śląsku (II połowa XVI

- I połowa XVII w.).

godz. 11:20 Dr Tibor Dohnanec (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Z protitureckej pevnosti posledná ochranná bašta monarchie. Zmeny funkcie pevnosti Komárno v obrannom systéme Uhorska.

godz. 11:40 Mgr Paweł Kocańda (Uniwersytet Rzeszowski), Modernizacja systemów

obronnych zamków nad górnym Dunajcem w dobie najazdów husyckich.

godz. 12:00 Mgr Peter Žarnovský (Ľubovnianskemúzeum – hrad v Starej Ľubovni), Vojenská

posádka na hradeĽubovňa a v mesteStaráĽubovňa v časespišskéhozálohu.

godz. 12:20 Dyskusja

godz. 12:40 Przerwa kawowa

Panel II

Moderator: mgr Peter Žarnovský

godz. 13:00 MgrLucia Šteflová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Evanjelická cirkev a. v. v Uhorsku v prvej polovici 17. storočia.

godz. 13.20 Dr Monika Bizoňová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Náboženské pomery v oblasti poľského Spiša v období 17. a 18. storočia.

godz. 13:40 Mgr Marcela Domenová (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

K problematike rekonštrukcie šľachtickej knižnice Zamoyski.

godz. 14:00 Dyskusja

godz. 14:10 Przerwa obiadowa

Panel III

Moderator: mgr Paweł Kocańda

godz. 15:10 Mgr Bartosz Wachulec (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Historiografia polska

i czeska wobec późnośredniowiecznych epidemii w miastach Europy Środkowej.

godz. 15:20 Mgr Matúš Vojna (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove), Vývoz

uhorského vína do Poľska a východné Slovensko v slovenskej a českej

historiografii.

godz. 15:40 Mgr Tamás Barta (Uniwersytet Naukowy im. LorándaEötvösa, Budapest),

Pilnować tradycji, poznać świata – ideologia i pedagogika węgierskich

akademików ludowych.

godz. 16:00 PhDr. Anton Hruboň, PhD.; doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (UniverzitaMateja Bela

v BanskejBystrici), Český, maďarský a poľskýaspekt v slovenskýchdejinách 20. godz. storočia v slovenskýchučebniciachdejepisuporoku 1989.

godz. 16:20 Dyskusja

godz. 16:30 Przerwa kawowa

Panel IV

Moderator: dr Bogdan Kloch

godz. 16.40 Doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.(Filozofická fakulta Trnavskej univerzity),

Ľudovít Štúr a jeho spolupráca s predstaviteľmi slovanských národov

v polovici 19. stornia.

godz. 17:00 Mgr Kamli Stasiak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Nie tylko Wawel.

Czeskie ślady w historii i tradycji dawnych krakowskich przedmieść.

godz. 17:20 Dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku), Dziedzictwo Austro-Węgier na kolejach

Polski, Czechosłowacji i Węgier w okresie międzywojennym - balast czy wartość

dodana.

godz. 17:40 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

22 kwietnia 2017 (sobota)

godz. 10:00 Otwarcie drugiego dnia konferencji

Sekcja I

Sala Reprezentacyjna - Parter

Panel V

Moderator: dr Łukasz Lewkowicz

godz. 10:00 Mgr Katarína Ristveyová (Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), Revízne koncepcie Maďarska týkajúce sa územia Slovenska od Trianonu po Viedenskú arbitráž.

godz. 10:20 Mgr Łukasz Wiater (Towarzystwo Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya), Zbrodnie nieprzyjaciół przyjaźni polsko-słowackiej. Spojrzenie z Orawy na działania Czechów w okresie kształtowania się granic państwowych oraz ich późniejszych następstw.

godz. 10:40 Mgr Pavol Lukáč (Katolícka univerzita v Ružomberku), Slovenská iredenta vo svetle

československo-poľských diplomatických vzťahov (1918 – 1938).

godz. 11:00 Mgr Robert Kowalski (Uniwersytet Rzeszowski), Poznać i zrozumieć.

Dziennikarskie echa wizyty ks. infułata Andrzeja Hlinki w Polsce

w sierpniu 1936 r.

godz. 11:20 PhDr., RóbertArpášPh.D. (Katedra histórie FF UKF v Nitre), Pobyt delegácie

Slovenskejligy v Poľsku v roku 1938. Kapitola z poľsko – (česko)slovenskýchvzťahov v medzivojnovomobdobí.

godz. 11:40 Dyskusja

godz. 12:00 Przerwa kawowa

Panel VI

Moderator: mgr Łukasz Wiater

godz. 12:10 Mgr Erik Ondria (InštitútHistórie FF Prešovskejuiverzity v Prešove)

Cyperskákríza v roku 1974 z pohľadupoľsko-československejdobovejtlače

(Trybuna Robotnicza-RudéPrávo).

godz. 12:40 Dr Marcin Kluzik, mgr Kinga Alicja Kowalik (Uniwersytet Pedagogiczny,

Kraków), Relacje polsko-czechosłowacko-węgierskie w latach siedemdziesiątych

i osiemdziesiątych XX wieku widziane oczami emigrantów środkowoeuropejskich.

godz. 13:00 Dr Jadwiga Sobczuk (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej),

Kościół na Słowacji w latach 1945-1969.

godz. 13:20 Dyskusja

godz. 13:30 Przerwa obiadowa

Panel VII

Moderator: dr Jadwiga Sobczuk

godz. 14:30 Mgr Bartosz Bobek (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Polityka historyczna

Węgier po 1989 roku.

godz. 14:50 Dr Łukasz Lewkowicz (Wydział Politologia UMCS, Lublin), EUWT na Węgrzech

jako modelowy przykład współpracy transgranicznej – wnioski dla Polski.

godz. 15:10 Mgr Bartosz Wujec, mgr Łukasz Wolski (Uniwersytet Wrocławski), Jedność Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wyzwań europejskich.

godz. 15:30 Mgr Ivo Hopta (Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej

federácie, Moskva,), Ruský vektor v zahraničnej politike Slovenskej a Českej republiky v rokoch 2012 – 2016.

godz. 15:50 Mgr Kamil Pluta, mgr Adam Starzyk (Uniwersytet Wrocławski), Współpraca

Grupy Wyszehradzkiej a konflikt ukraińsko-rosyjski w kontekście bezpieczeństwa Europy.

godz. 16:10 Dyskusja

godz. 16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Sekcja II

Sala Wystawowa - I Piętro

10:00 Otwarcie obrad Sekcji II

Panel II/1

Moderator: mgr Natalia Gabryś

godz. 10:00 Mgr LiliyaBannikowa (Uniwersytet Wrocławski), Ukraina, Polska, Słowacja jako

części ziemi Łemkowskiej.

godz. 10:20 Mgr Andrzej Chowaniec (Uniwersytet Jagielloński), Węgry, Ukraina oraz Polska

w kontekście wzajemnych relacji na przestrzeni dziejów – próba charakterystyki.

godz. 10:40 Mgr Paulina Mielnik (Uniwersytet Jagielloński), Inspiracje dworem węgierskim

w kontekście urzędów ministerialnych.

godz. 11:00 Dr Anna Krzemińska (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, Centrum Informacji

Naukowej, Biblioteka i Archiwum), Historia współpracy naukowej Instytutu

Farmakologii PAN w Krakowie z ośrodkami naukowymi Słowacji, Czech

i Węgier.

godz. 11:20 Mgr Maria Kazimiera Staniszewska (Uniwersytetu Jagielloński), Między

zrozumieniem a egzotyką. Obraz Europy Środkowej w sztuce, filmie i kulturze

popularnej.

godz. 11:40 Dyskusja

godz. 11:50 Przerwa kawowa

Panel II/2

Moderator: dr Anna Krzemińska

godz. 12:00 Mgr István Balázs (Polski Insytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie), Węgrzy w

Legionach Józefa Piłsudskiego w świetle relacji polskich oficerów.

godz. 12:20 Mgr Michał Janik (Uniwersytet Warszawski), Obraz narodowościowych

relacji żołnierzy monarchii austro-węgierskiej w niewoli 1914-1918.

godz. 12:40 Mgr Wioleta Dudzik (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Cmentarz wojenny w

Łużnej - miejsce spoczynku żołnierzy wielonarodowościowej armii Austro-

Węgierskiej w Wielkiej Wojnie. Polacy, Węgrzy, Czesi.

godz. 13:00 Dyskusja

godz. 13:10 Przerwa obiadowa

Panel II/3

Moderator: mgr Jakub Pieczara

godz. 14.00 Mgr Lukáš Hedmeg (Inštitút Histórie FF Prešovskej uiverzity v Prešove),

Spolupráca slovanskej mládeže združenej v študentských spolkoch v Prahe na

prelome 19. a 20. storočia.

godz. 14.20 Mgr Natalia Gabryś (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Relacje polsko-czeskie

na Śląsku Cieszyńskim 19 X 1918-28 VII 1920 r.

godz. 14.40 Paweł Klęk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Węgierska pomoc dla Polski

w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku.

godz. 15.00 Dyskusja

godz. 15.10 Przerwa na kawę

Panel II/4

Moderator: mgr Michał Janik

godz. 15:20 Dr LuciánaHoptová (InštitútHistórie FF Prešovskejuiverzity v Prešove), Vybranéosobnostibieloruskejemigrácie na územíProtektorátuČechy a Morava a v Slovenskejrepublike v rokochdruhejsvetovejvojny.

godz. 15:40 Mgr Magdalena Woszczek, (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków),

Polacy na Węgrzech w latach 1939-1945. Wojna - polityka - codzienność.

Uwarunkowania i bilans.

godz. 16:00 Mgr Jakub Pieczara (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków), Samodzielna Brygada

Strzelców Karpackich oraz 11 Czechosłowacki Batalion Piechoty – Wschód podczas obrony Tobruku w 1941 roku.

godz. 16:20 Dyskusja i zakończenie obrad Sekcji II

godz. 16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji