Modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu | Inwestycje

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu

28 lutego 2013

Zrealizowany projekt „Modernizacja infrastruktury Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu” to niewątpliwie jedno z najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych wykonanych w ostatnich latach. W wyniku dokonanych w ramach projektu znacznych zakupów sprzętu medycznego nastąpiła odczuwalna zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego zmiana na lepsze w dostępie i jakości świadczonych usług.

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu stanowi centrum opieki zdrowotnej dla blisko 200 tysięcznej populacji Powiatu Nowotarskiego. Dodatkową grupą odbiorców usług medycznych PSzS są odwiedzający powiat nowotarski turyści i osoby korzystające z gęstej sieci dróg, w tym tras międzynarodowych. Ponad 150 tys. turystów rocznie korzysta z tutejszej bazy noclegowej, pozostała grupa- szacowana na ponad 500 tys. korzysta z jednodniowej turystyki weekendowej.

Skala świadczonych usług oraz specyfika obsługiwanego obszaru (70% obszarów wiejskich z utrudnionym dostępem do aglomeracji miejskich) wpływała na zapotrzebowanie w zakresie poprawy dostępności do diagnostyki i leczenia specjalistycznego. Systemowe trudności w finansowaniu służby zdrowia występujące w kolejnych latach doprowadziły do sytuacji znacznego niedoinwestowania oraz konieczności prowadzenia leczenia na przestarzałych urządzeniach.

Równocześnie rosła potrzeba społeczna poprawy diagnostyki i leczenia określana bardzo niepokojącymi wskaźnikami zachorowalności (m.in. dla chorób nowotworowych powyżej przeciętnej dla Małopolski).

Podczas warsztatów strategicznych przeprowadzonych w 2006 roku, spośród ponad 110 zadań strategicznych uczestnicy wskazali grupę zadań priorytetowych, których przygotowanie i realizacja powinny być podjęte w pierwszym rzędzie, pośród nich największą liczbę głosów miało zadanie „Kontynuacja budowy Szpitala im. Jana Pawła II w Nowym Targu”- Sprawny i przyjazny pacjentowi system ochrony zdrowia (zadania wskazane jako priorytetowe niezależnie przez 3 grupy warsztatowe).


Przez kolejne lata od 2007 do 2010 Podhalański Szpital Specjalistyczny sukcesywnie dokonywał zakupów sprzętu w miarę posiadanych środków własnych, a następnie po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w roku 2011 realizacja zakupów została wykonana w pełnym, założonym zakresie.

Wartość projektu to ponad 8 mln złotych, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi ok. 5 mln złotych. Za środki te zakupionych zostało 190 szt. nowoczesnego sprzętu medycznego, w tym również bardzo kosztowna aparatura najnowszej generacji.

Poprzez znaczne zakupy inwestycyjne nowoczesnego sprzętu i urządzeń stworzone zostały kompleksowe systemy specjalistycznej opieki medycznej w zakresie chorób nowotworowych i kardiologicznych. Systemy te obejmują wszystkie oddziały, w których odbywają się kolejne etapy diagnozowania i leczenia. W ramach utworzonego systemu, oddział diagnostyki obrazowej zyskał 11 szt. sprzętu, w tym najcenniejsze urządzenie diagnostyczne – tomograf komputerowy. Kolejne doposażone oddziały to: diagnostyka endoskopowa (7 szt.), blok operacyjny (23 szt.), oddział intensywnej terapii (25 szt.), oddział internistyczno-kardiologiczny (60 szt.), oddział rehabilitacji (61 szt.) i pracownia patomorfologii (3 szt.).

Program objął także szkolenia personelu, który będzie użytkował sprzęt i opiekował się nim. Nabyte urządzenia reprezentują bowiem najnowsze trendy w technologii medycznej i pozwalają pracować w informatycznych systemach zintegrowanych.

Innowacyjność projektu w skali regionalnej polega na tym, iż dotąd żaden szpital w Małopolsce nie wprowadził kompleksowego rozwiązania, które łączy działania medyczne, począwszy od diagnostyki, poprzez kolejne etapy diagnozowania na oddziałach oraz działania inwazyjne i rehabilitacyjne w jedną całość, z wykorzystaniem przepływu danych i informacji na każdym etapie.

Realizacja projektu przyczyniła się do polepszenia oraz zabezpieczenia dostępu mieszkańcom powiatu do usług z zakresu ochrony zdrowia w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Zrealizowane działania związane z wyposażeniem oddziałów i zakładów w nowoczesne urządzenia pozwoliły na wykonywanie w Nowym Targu specjalistycznych usług medycznych, poprzez co osiągnięte zostały zakładane cele bezpośrednie projektu, tj.:

• Zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do specjalistycznej opieki medycznej,

• Stworzenie systemów specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób kardiologicznych i onkologicznych ,

• Polepszenie jakości świadczonych usług poprzez likwidację zapóźnień sprzętowych,

• Podniesienie zdolności placówki do realizacji kontraktów zgodnie ze standardami Narodowego Funduszu Zdrowia,

• Obniżenie i racjonalizacja kosztów leczenia,

• Rozszerzenie i podwyższenie poziomu diagnostyki stanu zdrowia pacjentów,

• Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców powiatu nowotarskiego jak i sąsiednich powiatów na zasadzie wolnego wyboru.


Planuje się, że dzięki realizacji projektu sukcesywnie będzie rosła liczba badań specjalistycznych wykonywanych w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy pomocy zakupionego sprzętu, z docelową liczbą badańa: 9750 w roku 2017.

Podejmowane przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu działania na rzecz poprawy dostępu i jakości świadczonych specjalistycznych usług medycznych mają w dalszej perspektywie wpływ na ekonomiczno-społeczny na rozwój regionu. Jednym z podstawowych elementów zrównoważonego rozwoju jest zdrowie publiczne. Obserwowany wzrost zachorowalności staje się problemem nie tylko ludzkim ale i społecznym ograniczającym zdolność do aktywności w realizacji podstawowych zadań społecznych, w tym rozwoju gospodarczego. Choroby to również koszty obciążające społeczeństwa i ograniczające ich zdolność do rozwoju.

W tym kontekście realizacja projektu polegającego na zwiększeniu dostępności, rozumianej nie tylko ilościowo ale również jakościowo, do usług medycznych określonej populacji stanowi znaczny krok w kierunku rozwoju opieki zdrowotnej, rozumianego jako ukierunkowana pozytywna zmiana.