Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Krzysztof Faber - zdjęcie

Krzysztof Faber
Starosta Powiatu Nowotarskiego

ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
pokoje:
3.09 (II piętro)

Życiorys

Starosta Powiatu Nowotarskiego

Wykształcenie: Wyższe techniczne. Zawód wyuczony: Nauczyciel. Zawód wykonywany: Starosta Powiatu Nowotarskiego. Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu. Doświadczenie samorządowe:

 • Radny Powiatu Nowotarskiego od 1998r.
 • Starosta Powiatu Nowotarskiego od 2006r.

Funkcje społeczne pełnione w przeszłości:

 • Prezes Stowarzyszenia Oświatowego "Echo" w Rabie Wyżnej w latach 2000-2004
 • Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w latach 1998-2006.

Funkcje społeczne pełnione obecnie:

 • Prezes Stowarzyszenia "Kasa Wzajemnej Pomocy" w Rabie Wyżnej od 2000r.

Zadania

Starosta nadzoruje realizację zadań z zakresu promocji i rozwoju, kontroli i audytu, ochrony praw konsumentów, controllingu operacyjnego procesów, taktycznego programów, planowania i controllingu strategicznego zadań strategicznych, administracji geodezyjno – kartograficznej i katastru, inwestycji, gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu, wywłaszczeń, zwrotów nieruchomości oraz zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, dróg powiatowych.


Starosta kieruje :
 1. Pionem starosty, w skład którego wchodzą:

  1) Biuro Kontroli i Audytu,
  2) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
  3) Biuro Rozwoju i Promocji,

  4) Biuro Zarządzania Projektami.


 1. Pionem infrastruktury, w skład którego wchodzą :

  1) Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii,
  2) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
  3) Wydział Inwestycji.

W ramach kierowania wyżej wymienionymi pionami, Starosta odpowiada za :
 1. Nadzorowanie oraz ocenę pracy naczelników oraz pracowników biur włączonych do pionu.

 2. Realizację kompetencji tożsamych z kompetencjami naczelnika określonymi w § 33 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, w odniesieniu do pracowników biur włączonych do pionu oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych.

 3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami włączonymi do pionu.

 4. Nadzorowanie realizacji wszystkich zadań taktycznych i operacyjnych powiązanych z zadaniem strategicznym przypisanym do pionu.

 5. Zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efektywne wykonywanie pracy przez podległych pracowników.

 6. Jakość zarządzania w wydziałach przypisanych do pionu.

 7. Cele strategiczne przypisane do pionu.

 8. Zaplanowanie i wykonanie budżetu pionu, na który składają się budżety komórek organizacyjnych przypisanych do pionu.

 9. Budżet zadania strategicznego, przypisanego do pionu.

 10. Dbałość o użytkowany sprzęt i wyposażenie biurowe.

  Starosta nadzoruje działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

  Starosta nadzoruje działalność Zespołu projektu „ Poprawa obsługi mieszkańców Powiatu Nowotarskiego – zmiana siedziby Starostwa ”.