Terenowy Punkt Paszportowy | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Terenowy Punkt Paszportowy

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Telefon(18) 261 07 88

Zadania

O paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym składało się wniosek.

Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ,

ul. Bolesława Wstydliwego 14
tel. 18-26-10-788
Godziny obsługi mieszkańców:
poniedziałek-piątek 7:30-14:30

Ważna informacja! W dniu 26.10.2021 r. (wtorek) Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Targu będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Paszport - podstawowe informacje

DOKUMENT PASZPORTOWY - uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadcza obywatelstwo polskie i tożsamość osoby. W okresie ważności dokumenty paszportowe stanowią własność Rzeczypospolitej Polskiej.

Paszport zawiera dwie cechy biometryczne posiadacza, tj. wizerunek twarzy i odciski palców. Paszporty bez biometrii zachowują ważność do daty, która jest zapisana w dokumencie. Jeżeli ktoś chce wymienić dokument na biometryczny - może to zrobić, po uiszczeniu opłaty paszportowej. Nie ma możliwości „dopisania” odcisków palców do dotychczasowych paszportów.

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu, a pozbawienie tego prawa może nastąpić wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie o dokumentach paszportowych.


RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH
Paszport

 • zawiera mikroprocesor z danymi biometrycznymi posiadacza dokumentu, tj. zapisanym elektronicznie wizerunkiem twarzy oraz odcisków palców, które nie są widoczne w formie graficznej. Odciski palców są przechowywane w bazie danych wyłącznie na czas produkcji dokumentu. Pobieranie odcisków palców odbywa się przy pomocy czytnika – niewielkiego, elektronicznego urządzenia, do którego należy przyłożyć palce. Nie jest używany tusz, ani żadna substancja, która mogłaby np. brudzić palce,
 • wydawany jest osobom pełnoletnim oraz dzieciom powyżej 13 roku życia z okresem ważności 10 lat,
 • wydawany jest dzieciom do ukończenia 13 roku życia z okresem ważności 5 lat.


Paszport tymczasowy

 • nie zawiera mikroprocesora z danymi biometrycznymi posiadacza dokumentu,
 • wydawany jest przez konsula obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzanego w kraju, z okresem ważności do 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula, w udokumentowanych przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny bądź prowadzoną działalnością zawodową, z okresem ważności do 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez wojewodę lub konsula osobom czasowo przebywającym w kraju i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu, z okresem ważności do 12 miesięcy,
 • wydawany jest przez konsula z urzędu obywatelom polskim przebywającym za granicą, którzy nie posiadają paszportu, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności, z okresem ważności do 12 miesięcy.
 • wydawany jest osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy, z okresem ważności do 12 miesięcy.


Paszport dyplomatyczny

 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych z okresem ważności do 10 lat.


Paszport służbowy MSZ

 • wydawany jest przez ministra właściwego do spraw zagranicznych z okresem ważności do 10 lat.


Drugi paszport

Osoba posiadająca ważny paszport może ubiegać się o wydanie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych względami bezpieczeństwa państwa, względami ochrony życia i zdrowia tej osoby, poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej, posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa. Wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dowolnie wybranego wojewody lub konsula, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na wydanie tego dokumentu. Wniosek należy złożyć przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania decyzji. Termin ważności drugiego paszportu wynosi 2 lata.

Opłata paszportowa za wydanie drugiego paszportu wynosi 280 zł.

WAŻNE INFORMACJE

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą u konsula, bez względu na miejsce zameldowania.
 2. Złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego odbywa się osobiście.
 3. Od osób małoletnich, które nie ukończyły 12 lat nie pobiera się odcisków linii papilarnych.
 4. W imieniu dziecka, które nie ukończyło 18 lat, wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składają wspólnie rodzice lub opiekunowie prawni (obecność dziecka nie jest obowiązkowa jedynie w przypadku ubiegania się o paszport dla małoletniego, który nie ukończył 5 lat).
 5. Dzieci do 18 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze paszportu. Dokument odbiera jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.
 6. Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek paszportowy.
 7. Każda osoba przekraczająca granice musi posiadać własny dokument podróży. Nie dokonuje się wpisów danych dzieci do paszportów rodziców.
 8. Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi: do miesiąca od dnia złożenia wniosku paszportowego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego do 2 miesięcy.
 9. Paszport traci ważność po zmianie nazwiska (np. po ślubie) lub w przypadku zmiany danych osobowych zawartych w paszporcie (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL) w wyniku wydania decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych. Dokument traci automatycznie ważność po 60 dniach od dnia, w którym dokonane zostały zmiany danych. W przypadku osób przebywających za granicą paszport traci ważność po 4 miesiącach.
 10. Paszport traci również ważność z dniem wyrażenia przez Prezydenta RP zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub znalezieniu dokumentu bądź z dniem śmierci posiadacza paszportu.