Uchwała Nr 112/III/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 marca 2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uchwała Nr 112/III/2021 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 marca 2021r.

1 kwietnia 2021

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-12-324/13-00 Projektu „Wzrost umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych mieszkańców powiatu nowotarskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” o numerze POPIG.08.03.00-12-324/13 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.