Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W przedmiocie rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 w trybie uchwały nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011 roku.

1. Podstawa prawna konsultacji

 1. art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 234,poz. 1536 z późn. zm.) .
 2. Uchwała Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 3. Zarządzenie Nr 61/2013 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

2. Cel konsultacji

Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” i uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego dokumentu.

Wnioski, uwagi, opinie, propozycje rozwiązań dotyczące projektu programu zgłoszone w ramach konsultacji pozwolą na opracowanie projektu programu, który uwzględni zarówno zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej, w tym przypadku organizacji pozarządowych prowadzących działalność lub mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego, jak też możliwość realizacji zadań publicznych przez Samorząd Powiatu Nowotarskiego.

3. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

4. Termin i formy konsultacji

Konsultacje projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”zostały przeprowadzone w okresie od 16.08.2013r. do 29.08.2013r.

Konsultacje uruchomiono 13.08.2013r. w serwisach internetowych:

 1. www.nowotarski.pl
 2. Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego miały możliwość zgłaszania uwag, wniosków, opinii i postulatów do projektu konsultowanego programu w następujących formach:

 1. elektronicznie na adres e-mail: bezpieczenstwo@nowotarski.pl,
 2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
 3. faksem na numer 18 266 13 44,
 4. osobiście na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto zamieszczono jako pliki do pobrania:

 1. formularz konsultacji;
 2. „Roczny Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

5. Zakres konsultacji

Konsultacje miały charakter powszechny i każdy przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły zgłosić uwagi do projektu programu. Uczestnikami konsultacji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

6. Uwagi, opinie, wnioski i propozycje zgłoszone w ramach konsultacji

W ramach konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków, uwag ,opinii, propozycji rozwiązań do projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Zatwierdzone przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego w dniu 24.09.2013 roku