Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy

Powiatu Nowotarskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.Zarządzenie Nr 91 /2015

Starosty Powiatu Nowotarskiego

z dnia 11 sierpnia 2015r.


w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014r. poz. 1118, 1138, 1146) oraz Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

§ 2

Cel konsultacji:

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego programu współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Samorządu Powiatu Nowotarskiego.

§ 3

Przedmiot konsultacji

1.Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Nowotarskiego na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

§ 4

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: 17 sierpnia 2015 roku

2. Termin zakończenia konsultacji: 31 sierpnia 2015 roku.

§ 5

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2014r. poz. 1118, 1138, 1146) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego.

§ 6

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku:

1) elektronicznie na adres: bezpieczenstwo@nowotarski.pl,

3) faxem na numer (18) 2661344,

4) na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, w godzinach pracy urzędu.

2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl w zakładce „konsultacje z organizacjami pozarządowymi” oraz będzie dostępny od w/w terminu w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 31 sierpnia 2015 roku

5. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy

2016”.

6. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

2) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 17 sierpnia 2015r. bądź po dniu 31 sierpnia 2015r. ( przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji)

3) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania

organizacji.

§ 7

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Wydział Polityki

Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym

Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, Wydział Polityki Społecznej

i Bezpieczeństwa, pokój 4.04.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załączniki do pobrania: