Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,.

Zarządzenie Nr 61/2013

Starosty Powiatu Nowotarskiego

z dnia 2 sierpnia 2013r.


w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., 595 j.t.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.)oraz Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji., Zarządzam , co następuje:


§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


§ 2

Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

  1. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Samorządu Powiatu Nowotarskiego.


§ 3

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Nowotarskiego na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.


§ 4

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

  1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 16.08.2013 roku

  2. Termin zakończenia konsultacji: do 29.08 2013 roku.


§ 5

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn §. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego


§ 6

Forma i miejsce konsultacji

1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 29.08.2012 roku:

  1. elektronicznie na adres e-mail:bezpieczenstwo@nowotarski.pl,
  2. pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
  3. faxem na numer (0-18) 26 613 44,
  4. osobiście na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, w godzinach pracy urzędu.
2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl w zakładce „ konsultacje z organizacjami pozarządowymi” oraz będzie dostępny od w/w terminu w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 29.08.2013r
5. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2014”.
6. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
  1. przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
  2. złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 16.08.2013r. bądź po dniu 29.08.2013r. ( przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji)
  3. Niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.


§ 7

1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji jest Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa – osoba do kontaktu – Pani Magdalena Węgrzyn .


§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania: