Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Zarządzenie Nr 97/2012
Starosty Powiatu Nowotarskiego
z dnia 2 sierpnia 2012r.


w sprawie: ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.)oraz Uchwały Nr 85/XIII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji., Zarządzam , co następuje:

§ 1

Ogłaszam rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

§ 2

Cel konsultacji

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu rocznego programu współpracy powiatu nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Samorządu Powiatu Nowotarskiego.


§ 3

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Powiatu Nowotarskiego na temat projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.§ 4

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 16.08.2012 roku
2. Termin zakończenia konsultacji: do 29.08 2012 roku.


§ 5

Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których owa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn §. zm.) mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Nowotarskiego lub prowadzącymi działalność na terenie Powiatu Nowotarskiego

§ 6

Forma i miejsce konsultacji

  1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 29.08.2012 roku:

   1) elektronicznie na adres e-mail: zdrowie@nowotarski.pl,
   2) pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ,
   3) faxem na numer 18 266 13 25,
   4) osobiście na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, w godzinach pracy urzędu.

  2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu www.nowotarski.pl w zakładce „ konsultacje z organizacjami pozarządowymi” oraz będzie dostępny od w/w terminu w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

  3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

  4. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie do 29.08.2012r

  5. Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2013”.

  6. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:

   1) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
   2)złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem 16.08.2012r. bądź po dniu 29.08.2012r. ( przed i po dniach wyznaczonych do konsultacji)
   3) Niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

§ 7

 1. Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji danego aktu prawa miejscowego jest Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

 2. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, Wydział Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa – osoba do kontaktu – Magdalena Węgrzyn.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załączniki do pobrania: