XXXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXXI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 maja 2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XXXI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w trybie zdalnym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w dniu 27 maja (czwartek) 2021 roku o godz. 1300 proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr 224/XXV/2020 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.
 8. Przedstawienie raportu o stanie powiatu za rok 2020.
 9. Debata nad raportem.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Nowotarskiego.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia
  i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2020 rok.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 14. Stan bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Nowotarskiego – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu na wynajem pomieszczenia o powierzchni 725,58 m²  znajdującego się w budynku położonym pomiędzy głównym budynkiem szpitala a kotłownią w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na działalność medyczną – stację dializ wraz z oddziałem nefrologicznym i poradnią nefrologiczną  na okres do 15 lat firmie Fresenius Nephrocare Polska sp.zo.o.
 16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 255/XXIX/2021 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji
  z budżetu Powiatu Nowotarskiego, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 291/XXXIX/2014 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi powiatowej nr 1670K Lasek – Stacja PKP położonej na terenie gminy Nowy Targ.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 20. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz