XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 kwietnia 2017

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia (czwartek) 2017r. o godz. 1300
w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 nr 179/XXV/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Rady Programowej Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Szaflary prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

12. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Nowotarskiego za 2016 rok.

13. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2016 w zakresie realizacji zadań z zakresu:

a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) ustawy o pomocy społecznej.

14. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu za rok 2016.

15. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój za rok 2016.

16. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2016.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Wolne wnioski.