VII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

VII sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

18 kwietnia 2019

 

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego w dniu 25 kwietnia (czwartek) 2019r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu
przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja na temat działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Nowym Targu – wystąpienie Kierownika Delegatury WUOZ Pana Pawła Dziubana.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2019 – 2022”.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotarskiego.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego zmieniająca uchwałę nr 149/XXI/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wydania zgody na ustalenie służebności przesyłu.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 149/XVI/2007 z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Lipnica Wielka dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej ponadgimnazjalnej dla młodzieży typu technikum.
 12.  Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 136/XIX/2012 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego założenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: liceum ogólnokształcące dla młodzieży.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego Nr 247/XXXIII/2017 z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Nowotarskim, a Gminą Łapsze Niżne dotyczącego przekształcenia i prowadzenia szkoły publicznej typu: Branżowa Szkoła I stopnia.
 14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych
  i Placówek w Krościenku n/D.
 15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowotarskiego na lata 2019 - 2028.
 16. Przedstawienie sprawozdania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu za rok 2018 w zakresie realizacji zadań z zakresu: ustawy o wspieraniu rodziny
  i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o pomocy społecznej.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu za rok 2018.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rabce – Zdrój za rok 2018.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej „Smrek”
  w Zaskalu za rok 2018.
 20. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników kontroli w zakresie: „Prawidłowości udzielania urlopów oraz zasadności wypłat ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy dla członków Zarządu Powiatu minionej kadencji”.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Tadeusz Rafacz