Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27.05.2015 | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej
27.05.2015

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 27 maja
2015 roku
o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ sala konferencyjna Zarządu nr 3.07.

Proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 28.04.2015 roku.

3. Przyjęcie protokołu z kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu.

4. Przyjęcie protokołu z kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Nowotarskiego wraz z opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

7. Rozpatrzenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie przesłanego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wykonania budżetu Powiatu Nowotarskiego za 2014 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Nowotarskiego za 2014 rok.

10. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

11. Wydanie opinii do projektu Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.


Przewodniczący Komisji

Franciszek Sidełko