Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs sekretarki - asystentki menadżera

Nowy Targ: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Kurs sekretarki - asystentki menadżera


Numer ogłoszenia: 65102 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowotarskiego , Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2667034, faks 018 2667046.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs sekretarki - asystentki menadżera.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kurs sekretarki - asystentki menadżera dla dwóch grup uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest
w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przeprowadził co najmniej dwa szkolenia/kursy lub 30 godzin zajęć z zakresu obsługi sekretariatu/obsługi biura menadżera dla grupy/grup co najmniej 8-osobowych oraz potwierdzi należyte wykonanie świadczonych usług odpowiednimi dokumentami

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że sam posiada lub dysponuje/będzie dysponować osobą, która będzie prowadziła zajęcia, ukończyła kurs/szkolenie/egzamin z zakresu obsługi sekretariatu/obsługi biura menadżera, która przeprowadziła co najmniej 30 godzin zajęć w grupach/grupie co najmniej 8-osobowych

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz oferty

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Warunki umowne określa formularz umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.1 Jeżeli zmianie ulegną wytyczne/dokumenty odnoszące się do realizacji projektów w ramach POKL lub Lider Partnerstwa przekaże nowe wytyczne regulujące prowadzenie zajęć w ramach Projektu. 2.2 Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek inne okoliczności, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację Projektu. 2.3 Zmiana terminu realizacji zamówienia z uwagi na rezygnację uczestników w udziału
w zajęciach. 2.4 Zmiana płatności za realizację zamówienia z uwagi na rezygnację uczestników w udziału w zajęciach. 3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ pokój 103 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie