Zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia „Spawacz MIG”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie szkolenia „Spawacz MIG”.

status: zamknięte

W związku z planowym przystąpieniem do realizacji szkolenia dla 10 osób bezrobotnych pn. „Spawacz MIG” w zakresie spawania blach   i rur spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) w ramach projektu: Droga do zatrudnienia – aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu nowotarskiego (II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Oś Priorytetowa 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego programu regionalnego, Działanie 6.1: Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych urzędów pracy, Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu zaprasza do złożenia ofert instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy dla siedziby instytucji szkoleniowej.

 

Zasady organizacji szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy określają przepisy Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014, poz. 667).