ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.101.2021 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na kursy oraz zajęcia on-line realizowane w ramach projektów edukacyjnych w powiecie nowotarskim. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.101.2021 - Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych na kursy oraz zajęcia on-line realizowane w ramach projektów edukacyjnych w powiecie nowotarskim.

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 18.02.2021 r.

Nasz znak: ZA.271.101.2021

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł.

 

 

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu zaprasza do składania ofert w imieniu Dyrektorów:  

- Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem;

- Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ;

- Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ;

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ;

- Zespołu Szkół w Rabce Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka Zdrój.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na kursy oraz zajęcia on-line realizowane w ramach projektów edukacyjnych w powiecie nowotarskim.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 następujących części:

 

Część nr 1

Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 A do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Część nr 2

Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 B do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Część nr 3

Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 C do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Część nr 4:

Dostawa materiałów biurowych na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 D do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Część nr 5:

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu (obszar turystyka, język angielski) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".       

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 E do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Część nr 6:

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu (obszar: mechaniczno-mechatroniczny, budownictwo) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 F do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Część nr 7:

Dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zajęć on-line w Zespole Szkół
w Rabce-Zdrój (obszar: język angielski) w ramach projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 G do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR oraz Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Miejsce dostawy:  Każdorazowo zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla poszczególnej części postępowania.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy:

dla części nr 1 - Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ;

dla części nr 2 - Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ;

dla części nr 3 - Zespół Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ;

dla części nr 4 - Zespół  Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem;

dla części nr 5Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ;

dla części nr 6Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ;

dla części nr 7 - Zespół Szkół w Rabce Zdroju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka Zdrój.

 

Rozliczenie płatności wynikające z udzielonego zamówienia nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

3. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania – dotyczy każdej części postępowania.

 

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych – Iwona Waksmundzka, Inspektor ds. zamówień publicznych – Marta Rajca oraz Inspektor ds. zamówień publicznych – Ewa Rusnaczyk-Maciasz - tel.: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 26.02.2021 r. do godz. 11:00 drogą elektroniczną na adres:     przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

6. Kryteria oceny ofert – dotyczy każdej części postępowania:

 Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia (każdorazowo w danej części postępowania) – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 A-G - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1-7

- Załącznik nr 2 – Formularz oferty dla części nr 1-7

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk- Maciasz, tel.: (18) 26 61 340