Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Lipnica Wielka w dniu 27.08.2021r. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych w miejscowości Lipnica Wielka w dniu 27.08.2021r.

data wystawienia: 27.07.2021
status: zamknięte

Czarny Dunajec, dn.26.07.2021r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

o czynnościach wznowienia znaków granicznych

 

Działając na podstawie art. 39 ust. z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429),  oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGiK w Nowym Targu (numer zgłoszenia: GK.6640.5321.2021), uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.08.2021 (piątek) o godz. 10:00 w miejscowości Lipnica Wielka odbędą się czynności wznowienia znaków granicznych określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 9401 z działkami sąsiednimi:9392, 9400.

 

W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela. Osoby biorące udział w czynnościach wznowienia znaków granicznych powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności wznowienia znaków granicznych działek ewidencyjnych. 

 

    mgr inż. Bartłomiej Skoczyk

  geodeta uprawniony

                nr. up 22935

                                                                                                                                                                                       (podpis geodety)

 

 

Zawiadamia się właścicieli/władających, użytkowników/spadkobierców dz.ewid. niżej wymienionych:

  1. dz. ewid.nr 9392, o godz. 10:00
  2. dz. ewid.nr 9400, o godz. 10:00
  3. dz. ewid.nr 9401, o godz. 10:00

 

KLAUZULA RODO

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych, pozyskanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest firma: GEOON Bartłomiej Skoczyk, ul. Kmietowicza 224, 34-470 Czarny Dunajec, tel. 730064263.

2. Będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.

3. Odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.).

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do danych (art. 15 RODO),

- żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.

7. W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informujemy, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

9. Dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do „wyłącznie zautomatyzowanego” podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.